สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการทดสอบในพื้นที่

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการทดสอบในพื้นที่
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยงานหลัก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานร่วม เทศบาลเมือง
ชื่อชุมชน ชุมชนหนองบัว
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร. สมศักดิ์ มีสุข
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา นายสมชาย / คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
นายสมบัติ / น.ศ.คณะอักษรศาสตร์
การติดต่อ 081-234-5678
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นครนายก ปากพลี โคกกรวด place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

เทคโลยีเกษตร Smart Farming

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

การร่วมมือของชุมชนในการออกแบบ

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • นวัตกรรมอาหาร

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo กิจกรรมกิจกรรม

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 10:57 น.