สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยธนบุรีอาสาพัฒนาชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพมหานคร
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยธนบุรี
หน่วยงานหลัก สำนักกิจการนักศึกษา
หน่วยงานร่วม คณะ สาขาวิชา
ชื่อชุมชน ชุมชนกองขยะ หนองแขม กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้รับผิดชอบ นายพิชัย บุญช่วย
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 10160
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
การติดต่อ 0-2809-0823-27 ต่อ 237 มือถือ 08-4001-21
ปี พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2559 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณ 800,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กรุงเทพมหานคร หนองแขม หนองค้างพลู place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณทิ้งขยะของกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ประชากรในชุมชนมีอาชีพเก็บของเก่าจากกองขยะมาขาย
ข้อมูลประเด็นปัญหา
รายได้ของประชากรในพื้นที่ไม่พอต่อการดำเนินชีวิต
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ประชาชนในชุมชนต้องการพัฒนาอาชีพและสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าชุมชน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. การอบรมซ่อมเครื่องไฟฟ้า เตารีด และหม้อต้มน้ำร้อน
2. การอบรมเดินสายไฟฟ้า
3. การอบรมติดตั้งระบบไฟฟ้า และแผงระบบควบคุมไฟฟ้า
4. การอบรมการติดตั้งแผงไฟฟ้า
5. การอบรมการดูแลและซ่อมบำรุงสายไฟฟ้า
6. การอบรมซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง
7. การสร้างเครื่องบดขวดแก้ว
8. การสร้างเครื่องซักผ้าพลังงานแสงอาทิตย์
9. การสร้างเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
10. การสร้างโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
11. การสร้างเครื่องบดกระป๋อง
12. การสร้างเครื่องกวนน้ำยาซักผ้า
13. การสร้างเครื่องปลอกสายไฟ
14. การสอนการทำบัญชีครัวเรือน
15. การอบรมทักษะกีฬาให้กับเยาวชน
16. การอบรมทำกระถางปลูกต้นไม้จากยางรถยนต์
17. การอบรมการร้อยมาลัยดอกไม้
18. การสร้างเครื่องบดผักตบชวา
19. การจัดทำเครื่องบำบัดน้ำเสียให้ชุมชน
20. การสร้างตลาดสินค้าให้กับชุมชน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

การบริการวิชาการให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นภารกิจหลักและเป็นบทบาทหน้าที่หลักของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยได้นำความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ ไปช่วยแก้ปัญหาและช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และเรื่องอื่นๆ
มหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญในการบริการวิชาการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้นจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาไปดำเนินงานบริการวิชาการช่วยเหลือชุมชน โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการฝึกอบรมการทำกระถางปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัวจากล้อรถยนต์

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ร่วมสร้างชุมชนต้นแบบ ชุมชนกองขยะหนองแขม)

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย thonburi thonburi เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 11:14 น.