สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดการการขยะเชิงพานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดการการขยะเชิงพานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดการการขยะเชิงพานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หน่วยงานหลัก สาขาวิชาปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม
หน่วยงานร่วม สาขาวิชาปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม
ชื่อชุมชน บ้านฮองฮี หมู่ที่๑๓-๑๔ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดหาฬสินธุ์
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร ชมนาถ แปลงมาลย์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผศ.นุชนาถ มีนาสันติรักษ์ สาขาการจัดการและการบัญชี
ดร.กิตติชัย เจริญชัย สาขาการตลาด
ผศ.ดร.วรปภา สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายทินกร บุญราศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
การติดต่อ 0951949596
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563
งบประมาณ 450,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กาฬสินธุ์ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
๑.๑ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
๑.๑.๑ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดเป็นเขตการปกครองของอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอยางตลาด และทิศตะวันออกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวอำเภอยางตลาด ประมาณ ๒ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๑,๘๗๕ ไร่ ( ๑ ตารางกิโลเมตร เท่ากับ ๖๒๕ ไร่ ) สภาพโดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีเขตติดต่อพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ดังนี้
๑). ทิศเหนือ ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
๒). ทิศใต้ ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว/หนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์
๓). ทิศตะวันออก ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า/ทต.โคกศรี/อบต.หัวงัว อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์
๔). ทิศตะวันตก ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด และตำบลศรีสุข/โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
และสภาพภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดเป็นที่ราบ มีระดับความสูงจาก
ระดับ น้ำทะเลปานกลาง ๑๔๐ – ๑๔๗ เมตร ลักษณะดิน จัดเป็นกลุ่มดินนา ประมาณร้อยละ ๙๐ ซึ่งเป็นดินชุดร้อยเอ็ดและกลุ่มดินไร่ ประมาณร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ตำบล เป็นดินชุดโคราช ตลอดจนมีแหล่งน้ำธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ มี ๓ ฤดู ดังนี้
๑). ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อน พื้นที่แห้งแล้ง
๒). ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม ฝนตกชุก พื้นที่การเกษตรบางส่วนน้ำท่วมเนื่องจากน้ำในลำห้วยปลาหลดและบึกอร่ามมีปริมาณมาก
๓). ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาว พื้นที่แห้งแล้ง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๑,๘๗๕ ไร่ ( ๑ ตารางกิโลเมตร เท่ากับ ๖๒๕ ไร่ ) ซึ่งแยกเป็น
๑). พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ประมาณ ๒๖,๘๗๕ ไร่
๒). พื้นที่ทำกาเกษตร ประมาณ ๒๓,๑๙๔ ไร่
๓). พื้นที่แหล่งน้ำ ประมาณ ๒,๐๘๑ ไร่
๔). พื้นที่ดินสาธารณ/ อื่นๆ ประมาณ ๑,๖๐๐ ไร่


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
๑).โรงแรม ๔ แห่ง
๒). ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ ๒ แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นของรัฐบาล ได้แก่
๑).โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยาตั้งอยู่ในเขต บ้านดอนยูงหมู่ที่ ๑๗
๒).โรงเรียนหัวงัววิทยาคารตั้งอยู่ในเขต บ้านหัวงัวหมู่ที่ ๑๗
๓). โรงเรียนฮ่องฮีวิทยาตั้งอยู่ในเขต บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๑๑
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๑ แห่ง
๑). ตั้งอยู่ที่บ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๖
ศูนย์การเรียนรู้ประจำชุมชนประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง
๑). ตั้งอยู่ที่บ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๖
๒). ตั้งอยู่บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๓
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประถมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง
๑). ศูนย์วัดชุมทางได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา ตั้งอยู่ในบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๘
๒). ศูนย์วัดศรีนวลหัวงัว ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา อยู่ในหัวงัว หมู่ที่ ๗
๓). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮีได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่เขต บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๔
๔). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูงน้อยได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่เขต บ้านดอนยูงน้อย หมู่ที่ ๑๔
๕).ศูนย์วัดสว่างอุทัยดอนยูงทางได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา ตั้งอยู่ในบ้านดอนยูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๗
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง
๑). ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จำนวน ๑ แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนาจำนวน ๙ แห่ง ดังนี้
๑).พระอัมพร อุต.ตโม วัดสว่างโพธิ์ศรีบ้านเปลือย ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๕
๒).พระครูสุจิตธรรมาภิบาล วัดศรีนวลบ้านหัวงัว ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๗
๓).วัดป่าบ้านหัวงัว ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๘
๔).พระอธิการทองสูน จันธิโก วัดสามัคคีธรรมบ้านดอนยูง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๒
๕).พระอธิการขัวญชัย โอภาโส วัดชัยเจริญบ้านฮ่องฮี ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๔
๖).วัดเก่าสาเกตุ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๔
๗).พระประยูร วัดศิริวนารามบ้านจอมศรี ตังอยู่ในเขตหมู่ที่ ๕
๘).พระครูอุทัยโชติคุณ วัดสว่างอุทัยดอนยูง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๗
๙).พระครูสุจินต์ธรรมคุณ วัดชุมทางบ้านไทยเจริญ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๘
สาธารณสุข จำนวน ๑ แห่ง
๑). โรงพยาบาลยางตลาดตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๒๐ (บ้านดอนปอแดง)
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน จำนวน ๑ แห่ง
๑). จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรยางตลาด (บ้านไทยเจริญ) อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๑ แห่ง


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑). ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในพื้นที่
๑). ดอนปู่ตา มีพื้นที่ ๖ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนยูง
๒). ดอนปูตา มีพื้นที่ ๒ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๓,๑๔ บ้านฮ่องฮี
๓). ดอนปู่ตา มีพื้นที่ ๓ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ บ้านหัวงัว
. ๒). ทรัพยากรน้ำ บึงหนองน้ำสาธารณะ มีดังนี้
๑). บึงอร่าม มีพื้นที่ ๑๐๙ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ บ้านค้อ,หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอนปอแดง
๒). หนองบ้านแมด ๒ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนยูงน้อย
๓). หนองปลิง ๕ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนยูง
๔). หนองน้ำสร้าง ๑๕ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๓,๑๔ บ้านฮ่องฮี
๕). หนองท่าขัว ๔ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ บ้านหัวงัง
๖). หนองท่าวัด ๔ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ บ้านหัวงัง
๗). หนองบัว ๑๐ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๘ บ้านหัวงัง
๑.๑.๒ ลักษณะสังคม
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดจำนวน 17 หมู่บ้าน มีประชากรและผู้นำหมู่บ้าน จำนวน ๖,๗13 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
๓ บ้านค้อ นายทวีศักดิ์ ภูวาดเขียน 54 ๕๖ 47 103
๕ บ้านเปลือย นายทองพูน เรืองชาญ ๑62 206 198 404
๖ บ้านยางน้อย นายบุญเหลือ ภูพิพัฒน์ ๒๕ ๒๘ ๑๘ ๔๖
๗ บ้านหัวงัว นายอธิวัฒน์ ภูสำเภา ๒44 ๔24 ๔26 ๘50
๘ บ้านหัวงัว นายพูลศิลป์ อุตรโส ๒83 ๔95 ๔47 ๙42
๙ บ้านอร่ามมงคล นายอุบล พันธุกุล 12 7 11 ๑8
๑๐ บ้านดงบ่อ นายนพพร ดีจันดา ๒7 ๑๖ ๑6 ๓2
๑๑ บ้านสว่างอารมณ์ นายศักดา โคตรท่าแก ๑๖7 ๒90 ๒55 545
๑๒ บ้านดอนยูงน้อย นายอดุลย์ พลจรัส ๑59 ๒70 ๒34 ๕04
๑๓ บ้านฮ่องฮี นายสมประสงค์ ภูเจดีย์ ๒63 ๔31 392 ๘23
๑๔ บ้านฮ่องฮี นายยงยศ พลตื้อ ๒17 ๔05 ๔11 816
๑๕ บ้านจอมศรี นางอรุณี ใจแก้ว 103 ๑๓4 ๑๓3 ๒๖7
๑๖ บ้านดอนยูง นายจันทร์ไดย์ รัตนศรี ๑86 317 271 588
๑๗ บ้านดอนยูงสวรรค์ นายสุรศักดิ์ พรมโคตร ๑16 ๑84 ๑57 ๓41
๑๘ บ้านไทยเจริญ นายปรีชา เครือสุวรรณ ๑77 194 196 390
๑๙ บ้านดงบ่อใต้ นายเสถียร ภูปัง 12 14 6 0๒
๒๐ บ้านดอนปอแดง นางกรรณิกา ละม้าย 35 ๑7 ๑3 ๓0
รวม ๒,244 ๓,319 ๓,394 ๖,๗13
ข้อมูลจาก : ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอยางตลาด ณ เดือนสิงหาคม ๒561
เนื่องจากพื้นที่ตำบลยางตลาด เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประกอบกับมีชลประทาน ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก (ทำนา) อาชีพรองได้แก่ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๑,๘๗๕ ไร่ ( ๑ ตารางกิโลเมตร เท่ากับ ๖๒๕ ไร่ ) ซึ่งแยกเป็น
๑). พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ประมาณ ๒๖,๘๗๕ ไร่
๒). พื้นที่ทำกาเกษตร ประมาณ ๒๓,๑๙๔ ไร่
๓). พื้นที่แหล่งน้ำ ประมาณ ๒,๐๘๑ ไร่
๔). พื้นที่ดินสาธารณ/ อื่นๆ ประมาณ ๑,๖๐๐ ไร่


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
๑).โรงแรม ๔ แห่ง
๒). ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ ๒ แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นของรัฐบาล ได้แก่
๑).โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยาตั้งอยู่ในเขต บ้านดอนยูงหมู่ที่ ๑๗
๒).โรงเรียนหัวงัววิทยาคารตั้งอยู่ในเขต บ้านหัวงัวหมู่ที่ ๑๗
๓). โรงเรียนฮ่องฮีวิทยาตั้งอยู่ในเขต บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๑๑
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๑ แห่ง
๑). ตั้งอยู่ที่บ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๖
ศูนย์การเรียนรู้ประจำชุมชนประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง
๑). ตั้งอยู่ที่บ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๖
๒). ตั้งอยู่บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๓
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประถมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง
๑). ศูนย์วัดชุมทางได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา ตั้งอยู่ในบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๘
๒). ศูนย์วัดศรีนวลหัวงัว ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา อยู่ในหัวงัว หมู่ที่ ๗
๓). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮีได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่เขต บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๔
๔). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูงน้อยได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่เขต บ้านดอนยูงน้อย หมู่ที่ ๑๔
๕).ศูนย์วัดสว่างอุทัยดอนยูงทางได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา ตั้งอยู่ในบ้านดอนยูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๗
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง
๑). ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จำนวน ๑ แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนาจำนวน ๙ แห่ง ดังนี้
๑).พระอัมพร อุต.ตโม วัดสว่างโพธิ์ศรีบ้านเปลือย ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๕
๒).พระครูสุจิตธรรมาภิบาล วัดศรีนวลบ้านหัวงัว ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๗
๓).วัดป่าบ้านหัวงัว ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๘
๔).พระอธิการทองสูน จันธิโก วัดสามัคคีธรรมบ้านดอนยูง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๒
๕).พระอธิการขัวญชัย โอภาโส วัดชัยเจริญบ้านฮ่องฮี ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๔
๖).วัดเก่าสาเกตุ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๔
๗).พระประยูร วัดศิริวนารามบ้านจอมศรี ตังอยู่ในเขตหมู่ที่ ๕
๘).พระครูอุทัยโชติคุณ วัดสว่างอุทัยดอนยูง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๗
๙).พระครูสุจินต์ธรรมคุณ วัดชุมทางบ้านไทยเจริญ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๘
สาธารณสุข จำนวน ๑ แห่ง
๑). โรงพยาบาลยางตลาดตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๒๐ (บ้านดอนปอแดง)
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน จำนวน ๑ แห่ง
๑). จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรยางตลาด (บ้านไทยเจริญ) อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๑ แห่ง


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑). ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในพื้นที่
๑). ดอนปู่ตา มีพื้นที่ ๖ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนยูง
๒). ดอนปูตา มีพื้นที่ ๒ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๓,๑๔ บ้านฮ่องฮี
๓). ดอนปู่ตา มีพื้นที่ ๓ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ บ้านหัวงัว
. ๒). ทรัพยากรน้ำ บึงหนองน้ำสาธารณะ มีดังนี้
๑). บึงอร่าม มีพื้นที่ ๑๐๙ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ บ้านค้อ,หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอนปอแดง
๒). หนองบ้านแมด ๒ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนยูงน้อย
๓). หนองปลิง ๕ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนยูง
๔). หนองน้ำสร้าง ๑๕ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๓,๑๔ บ้านฮ่องฮี
๕). หนองท่าขัว ๔ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ บ้านหัวงัง
๖). หนองท่าวัด ๔ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ บ้านหัวงัง
๗). หนองบัว ๑๐ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๘ บ้านหัวงัง
๑.๑.๒ ลักษณะสังคม
ข้อมูลประเด็นปัญหา
๑.๒ สภาพปัญหาในพื้นที่ดำเนินโครงการ
๑.๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น เป็นตำบลที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ มีจำนวน หมู่บ้านถึง ๑๗ หมู่บ้าน ประชากรรวมกว่า ๖,๗13 คน ลักษณะเป็นสังคมชนบท ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพทำการเกษตร รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งปัญหาที่ยังต้องการแก้ไขคือปัญหาการกำจัดขยะเนื่องจากตำบลยางตลาดยังขาดพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลยางตลาดโดยเฉลี่ย จำนวน ๔.๑ ตัน ต่อวัน ความสามารถในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลยางตลาด ๑๗ หมู่บ้าน ประมาณ 1.58 ตัน ต่อวัน โดยปริมาณที่นำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ไปกำจัด ณ สถานที่ทิ้งขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งหากจากตำบลยางตลาดประมาณ ๖๖ กิโลเมตร ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๒๐ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็น จำนวน ๑9,000 บาทต่อเดือนโดยประมาณ และเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน ค่าซ่อมบำรุง ค่านำมันเชื้อเพลิง เป็นจำนวนเงิน 36,800 บาทต่อเดือน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดได้กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการที่คัดเลือกเป็นชุมชนเป้าหมาย คือ บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๓ และบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๔ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเฉลี่ย ประมาณ ๑.๒ ตันต่อวัน
ลักษณะทางกายภาพของขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์เป็นส่วนมาก เช่น เศษผัก เศษอาหาร เศษกิ่งไม้ ใบไม้ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ขยะรีไซเคิล ส่วนมากเป็น ขวดพลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว เหล็ก อะลูมิเนียม กล่องนม คิดเป็นร้อยละ 25 ขยะทั่วไปเป็นซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติก กล่องโฟม คิดเป็นร้อยละ 24.7 และขยะอันตรายคิดเป็นร้อยละ 0.3 ส่วนมากจะเป็นกระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย ซึ่งจากลักษณะทางกายภาพของขยะมูลฝอยจะเห็นว่ามีสัดส่วนขยะที่มีศักยภาพนำกลับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณขยะทั้งหมด โดยเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการที่คัดเลือกเป็นชุมชนเป้าหมาย ครอบคลุมพื้นที่บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๓ และบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๔ เป็นครัวเรือนนำร่อง จำนวน ๒94 ครัวเรือน
๑.๒.๒ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยหลักแล้วมาจากการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนและประชากรในเขตหมู่บ้านชุมชน และการขาดวินัยในตนเองขาดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่สูงขึ้น ส่งผลทำให้มีขยะเกิดขึ้นตามมา และอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นคือ การที่ไม่มีระบบการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ตลอดจนปัญหาจากบุคคลภายในหมู่บ้านชุมชนไม่ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการขยะ โดยมองไปว่าปัญหาดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งหากได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีและเป็นระบบ โดยการมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนในการบริหารจัดการขยะ การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม การตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจให้เกิดการคัดแยกขยะและนำขยะที่สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ จะเป็นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างดี ซึ่งในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓
ภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2534 ชื่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อแก้ประเด็นปัญหาที่ต้นทาง ได้ดังนี้
1.ปัญหาในการจัดการขยะในภาคครัวเรือน ซึ่งประชากรในตำบลยางตลาดยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่ตระหนักถึงความสำคัญ ไม่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ
2.ปัญหาในการส่งและเก็บรวบรวมขยะ ประชาชนในพื้นตำบลยางตลาด นำขยะมาทิ้งไม่เป็นเวลาทำให้ขยะตกค้างหลักเวลาที่เจ้าหน้าที่มาเก็บขยะแล้ว การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
3.ปัญหาการลดขยะที่ต้นทาง ปัญหาประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางมีการทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่นๆ ปัญหาการว่างขยะกองไว้ข้างบ้าน โรงเรียน วัด และการนำมาเผาทำให้เกิดควันพิษ เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ปัญหาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดยังไม่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและบุคลากรในการจัดการขยะรีไซเคิลไม่มีความรู้เพียงพอ ปัญหาในแต่ละครัวเรือนไม่มีการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะอัตราอย่างถูกวิธี และปัญหาการตกค้างของขยะในชุมชน
4.ปัญหาในการกำจัดขยะมูลฝอย ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ รถบริการมีสภาพชำรุด และมีใช้เพียง 1 คัน งบประมาณในการบริหารจัดการมีจำกัด
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
เพื่อให้การดำเนินการมีคงามต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ จึงมีความต้องการดำเนินการต่อในระยะกลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการจัดการเชิงพานิชย์ และสร้างรายได้แก่ครัวเรือน
๑ การจัดตั้งกลุ่มการวิสาหกิจชุมชน และสร้างความรู้ในการจัดบริการจัดการวิสาหกิจชุมชน
๒ จัดทำฐานข้อมูลขยะระดับครัวเรือน และสร้างระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางการตลาด
๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะครัวเรือน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

๑. องค์ความรู้ด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ การบัญชีครัวเรือน การบริการจัดการคน การบริหารทรัพยากรและผลิตภัณฑ์
๒. องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมูลระดับครัวเรือน การสร้างระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
๓. องค์ความรู้ด้านการตลาด ได้แก่ การพัฒนาช่องทางและการสื่อสารเชิงการตลาด
๔. องค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา ได้แก่ การขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง การสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรีไซเคิลในเขตพื้นที่ตำบลยางตลาด ประจำปี ๒๕62 เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน สถานศึกษา สถานที่ราชการ เป็นต้น การดำเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ถึงแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้มากขึ้น แต่ปัญหาขยะยังมียังคงมีปริมาณที่ไม่ลดลง รวมถึงยังมีปัญหาเกี่ยวกำจัดขยะมูลฝอย ที่มีสถานที่ทิ้งขยะอยู่ในระยะทางที่ไกลมากส่งผลให้เกิดปัญหาในการเก็บขยะไม่ทัน เกิดปัญหาขยะล้นหมู่บ้านทำให้การทิ้งขยะไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มาก ถึงแม้จะมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อถังขยะและรถขยะเพื่อให้บริการประชาชน แต่ยังมีหลายหมู่บ้านที่ยังไม่มีการควบคุมปริมาณการเพิ่มของขยะได้ และยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่มีระบบการควบคุมปริมาณขยะได้แล้ว แต่ก็ไม่สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้เนื่องจากการการดำเนินการกำจัดขยะที่ผ่านมามักไม่ได้คำนึงถึงการเตรียมพร้อมที่จะดำเนินงาน การดูแลรักษาระบบอย่างต่อเนื่องทำให้มีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรและการบริหารจัดการที่ชัดเจน นอกจากนี้การดำเนินงานที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีลักษณะต่างคนต่างทำ ทำให้มีการกำจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะตามขนาดต่าง ๆ กันกระจายทั่วไป เป็นเหตุให้ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาให้บริการ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ไม่น้อย
จากการศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการขยะในหลายๆ พื้นที่ ได้ข้อสรุปว่า หากมีการบริหารจัดการขยะในรูปแบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้าน / ชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นแนวทางหนึ่งในแก้ไขการจัดการขยะมูลฝอยจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยเป็นการมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้ตระหนักถึงปัญญาขยะและวิธีการบริหารจัดการกับขยะด้วยตัวเอง โดยมีศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยระดับตำบลให้คำปรึกษาและจัดทำกิจกรรมร่วมเพื่อการกำจัดขยะและลดปริมาณขยะให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด โรงพยาบาลยางตลาด โรงเรียนในเขตบริการทั้ง ๓ แห่ง ตลอดจนศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยระดับตำบล ดังนั้นจำเป็นต้องกำหนดแนวทางและทิศทางในการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณโดยใช้รูปแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยระดับตำบล ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป และเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากการจัดการขยะในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนต่างๆ และยังประหยัดงบประมาณ บุคลากร พื้นที่ในการทำจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตและ สุขอนามัยของประชาชน
แนวทางของการจัดการขยะมูลฝอยโดยรูปแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยระดับตำบล ควรพิจารณารูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เพื่อดำเนินการจัดการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยเริ่มจากการสำรวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดต่างๆ และการคาดการณ์ในอนาคต ตลอดจนสัดส่วนหรือลักษณะองค์ประกอบของขยะมูลฝอยทางด้านกายภาพ และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกการเก็บรวบรวม การขนส่ง การนำไปใช้ประโยชน์และการกำจัด โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และการมาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยจัดให้มีการรณรงค์และนำระบบการนำวัสดุกลับคืนมาใช้ให้มากขึ้น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย chommanat2511 chommanat2511 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 17:12 น.