สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคลแบบมีส่วนร่วมบ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคลแบบมีส่วนร่วมบ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคลแบบมีส่วนร่วมบ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
หน่วยงานหลัก สาขาวิชาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ
หน่วยงานร่วม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์ เกษตรสิงห์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 145 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 085-4910050 rungtip72@hotmail.com
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สุรินทร์ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คณะเทคโนโลยีการจัดการได้รับอนุมัติให้ดำเนิน โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน โครงการย่อย : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคลแบบมีส่วนร่วมบ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยทางคณะเทคโนโลยีการจัดการได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ตามแผนที่คณะและชุมชนได้ร่วมกันประชุมวางแผนเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ให้ชุมชนเป็นชุมชนที่เข็มแข็ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป้าหมายของโครงการปีที่ 4 คือ การพัฒนาโดยการเชื่อมเครือข่ายการทางานร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านมีอาชีพที่มั่งคงจากแผนพัฒนาของหมู่บ้าน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแผนหมู่บ้าน เพื่อมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง ดังนี้ 1.กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ 2.กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านดงมัน 3. กิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดทาบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ 4. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บ้านดงมัน “หลักสูตร การจัดระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อความยั่งยืน” และ 5. กิจกรรมการจัดการร้านค้าสินค้าเกษตรชุมชนบ้านดงมันการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการย่อย :โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคลแบบมีส่วนร่วม บ้านดงมัน หมู่ที่ 8 ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในแผนการดาเนินงานมีความ พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลการดำเนินโครงการดังกล่าวสาเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ สมาชิกในชุมชนมีอาชีพที่มั่งคงจากแผนพัฒนาของหมู่บ้าน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมอาชีพ สร้างกลุ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในสังคมชุมชนในหมู่บ้านดงมันด้วยบูรณาการวิทยาการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม สร้างชุมชนแห่งภูมิปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวเป็นสุข และชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้หมู่บ้านมีการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • บ้านดอนมัน
  • พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย nantawan_6726 nantawan_6726 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 17:19 น.