สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

หนุนเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านชุนไชยทอง หมู่ 4 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

หนุนเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านชุนไชยทอง หมู่ 4 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ หนุนเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านชุนไชยทอง หมู่ 4 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หน่วยงานหลัก สาขาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ รพ.สต.ตำบลหนองเรือ
ชื่อชุมชน บ้านขุนไชยทอง หมู่4 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.ดำเกิง โถทอง
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ดร.คุณภัทร ศรศิลป์ สาขาวิชาชีววิทยา
นางพัชรินทร์ โชคอำนวย สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ดร.ชัย สมรภูมิ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 4 คน
นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม จำนวน 3 คน
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา จำนวน 3 คน
การติดต่อ 081-9990699
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
งบประมาณ 200,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สุรินทร์ ชุมพลบุรี หนองเรือ ชนบท place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เหมาะสมกับช่วงวัย

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kob_019 kob_019 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 10:09 น.