สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการการเลือกใช้และการทดสอบบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร

โครงการการเลือกใช้และการทดสอบบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการการเลือกใช้และการทดสอบบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวหนูเดือน สาระบุตร
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 ธันวาคม 2559 -
งบประมาณ 50,600.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อเป็นการให้การบริการวิชาการ ความรู้ และการฝึกทักษะปฏิบัติการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร และการทดสอบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อประเมินคุณภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ให้กับนักเรียน และนักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือประชาชนผู้สนใจทั่วไป หรือนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทุกชั้นปี หรือนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชา ฯ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ให้ความสนใจในการบริการวิชาการ
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

บรรจุภัณฑ์ หรือที่เรียกกันในสมัยก่อนว่า หีบ ห่อ นั้นมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลหลายด้าน เช่น เหตุผลในการขนส่ง การจัดเก็บสินค้า จนกระทั่งถึงการวางหรือจัดแสดงสินค้าเพื่อจำหน่าย (DISPLAY) รวมตลอดถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเวลาเดียวกันด้วย ผู้ประกอบการหลายกลุ่มมีแนวความคิดเพื่อการค้นคว้า หรือคิดค้นรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและใช้บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งเปิดโอกาสให้สินค้าของท่านจำหน่ายได้มากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์มีความจำเป็นอย่างมากต้องให้สอดคล้องกับตัวอย่างอาหาร และควรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าเพียงแต่บรรจุภัณฑ์ที่ต่างกันก็มีโอกาสการขายที่ต่างกันจนเห็นได้ชัด ประเภทของสถานที่ที่สามารถวางจำหน่ายได้ก็ขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์ วางจำหน่ายได้ในหลายประเภทของสถานที่ ย่อมมีโอกาสดีกว่าวางจำหน่ายได้ในสถานที่ประเภทเดียว นอกจากนี้ยังจะมีบทบาทเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยตรงอีกด้วย ทั้งนี้วิธีการบรรจุสินค้าประเภทอาหาร คือ เทคนิคการบรรจุซึ่งจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยดังต่อไปนี้คือ ความปลอดภัยและความสะดวกในการเปิดหีบห่อ หรือเปิดบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยในการจัดเก็บรักษาอาหาร และความปลอดภัยในการบริโภค จากความสำคัญดังกล่าว จึงขอเสนอโครงการบริการวิชาการ “การเลือกใช้และการทดสอบบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร” เพื่อเป็นการให้การบริการวิชาการ ความรู้ และการฝึกทักษะปฏิบัติการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร และการทดสอบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อประเมินคุณภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ให้กับนักเรียน และนักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือประชาชนผู้สนใจทั่วไป หรือนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทุกชั้นปี หรือนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชา ฯ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ให้ความสนใจในการบริการวิชาการครั้งนี้

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Thanyakon Thanyakon เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 10:35 น.