สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
สถาบันอุดมศึกษาหลัก
หน่วยงานหลัก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
หน่วยงานร่วม ๑ ชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง ๒ ชุมชนเทศบาลโนนบุรี อำเภอสหัสขันข์ ๓ ชุมชนในเทศบาลตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ๔ ชุมชนบ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย ๕ ชุมชนในเขตอำเภอร่องคำ ๖ ชุมชนในเขตวัดวังคำ อำเภอเขาวง ๗ ชุมชนในเขต บ้านโคกโก่ง และ บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์
ชื่อชุมชน ๑ ชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง ๒ ชุมชนเทศบาลโนนบุรี อำเภอสหัสขันข์ ๓ ชุมชนในเทศบาลตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ๔ ชุมชนบ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย ๕ ชุมชนในเขตอำเภอร่องคำ ๖ ชุมชนในเขตวัดวังคำ อำเภอเขาวง ๗ ชุมชนในเขต บ้านโคกโก่ง และ บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล และคณะ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ เบอร์โทรวิทยาลัย ๐๔๓ ๘๑๑๓๑๗ เบอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กาฬสินธุ์ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อนำภูมิปัญญาทางศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์มาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ๒. เพื่อนำศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสานมาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ๓.เพื่อถ่ายทอดศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสานให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สูงวัย กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การเรียนดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง เป้าหมายเชิงปริมาณ จัดกิจกรรมจำนวน ๘ ชุมชน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ชุมชนละ ๑๐๐ คน รวม ๘๐๐ คน วิทยากรด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสานจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ครั้งละ ๑๕ คน เป้าหมายเชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะปฏิบัติทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะปฏิบัติทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านที่ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ find_in_page
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ find_in_page

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Theeraratlee444 Theeraratlee444 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 21:29 น.