สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์