สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่าสีทอง

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่าสีทอง

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่าสีทอง
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน ณ บริษัทเจอาร์ฟาร์มเฟรช จำกัด เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.เดือนเพ็ญ วงค์สอน
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 744 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 0856107807
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นครราชสีมา place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย sirinapa.ka2018 sirinapa.ka2018 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 16:07 น.