สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากมะนาว กรณีศึกษา: สวนมะนาวแม่สายลม บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากมะนาว กรณีศึกษา: สวนมะนาวแม่สายลม บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากมะนาว กรณีศึกษา: สวนมะนาวแม่สายลม บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานร่วม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ชื่อชุมชน สวนมะนาวแม่สายลม บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา นางสาวชัญญานุช เสนาลา
นางสาวจารุมาศพิชญา กุลแก้ว
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
อุดรธานี ไชยวาน ไชยวาน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ประกอบการเจ้าของสวนมะนาว ชื่่อนางสายลม ไชยวาน อาศัยอยูํที่บ้านเลขที่ 135 หมู่ 11 ตำบลไชยวาน อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เริ่มประกอบกิจการในปี พ.ศ.2558 โดยเริ่มจากการเพาะพันธุ์ต้นมะนาว ต่อมาเนื่องจาก พันธุ์มะนาวเริ่มมีมากขึ้นแมํสายลมจึงมีความคิดที่จะปลูกเป็นสวนมะนาวเพราะมีที่ดินอยูํหนึ่งแปลง จึงได๎นามะนาวที่เพาะพันธุ์ไว้มาปลูกเป็นสวน ประมาณ 400 ต้น เริ่มแรกหลังจาการปลูกมา1-2 ปี มะนาวได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น สํงขายตลาดภายในชุมชน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
สวนมะนาว แม่สายลม เป็นมะนาวแปูนเปลือกบาง ผลใหญ่ ค่อนข้างกลมแปูน มีน้ำมาก มะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร สามารถบังคับให้ออกฤดูแล๎้งได้ง่ายสภาพมะนาวออกลูกนอกฤดูกาล โดยการเลือกใช้บํอซีเมนต์ขนาด 80x40 เซนติเมตรมาวาง ซึ่งต้องรองก๎นบํอด้วยฝาบํอซีเมนต์ขนาด 100 เซนติเมตร จากนั้นนาหน้าดินที่มีแร่ธาตุและสารอาหารมาผสมปุ๋ยคอกในอัตราส่วนเทำ ๆ กัน เติมแกลบเพื่อให๎ดินรํวนซุย เมื่อรากต้นมะนาวในถุงดาแข็งแรงแล๎ว ก็ย้ายลงมาปลูกในบ่อซีเมนต์ กลบดินบริเวณโคนต้นให้แนํน และปักไม้หลักเพื่อยึดต้นให้ทนทานไม่หักเอนมาแล๎วเป็นการทำเกษตรกรรมภายในครอบครัวซึ่งก่อนหน้านี้ยังไมํมีคนปลูกมากใน ในเขตชุมชนไชยวาน ทางสวนแมํสายลมเป็นแหํงแรกในการปลูกสวนมะนาวจากบ่อซีเมนต์ ซึ่งปัจจุบันนี้สํงขายให้ทางตลาดในชุมชนและขายปลีกให้แก่คนในชุมชน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
เกษตรกรชุมชนไชยวานปลูกมะนาวจานวนมาก
จึงทาเกิดปัญหาราคาผันผวนตามตลาด
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ชํองทางการแก้ไขปัญหาสวนมะนาวแม่สายลม โดยการนำมะนาวจากสวนมะนาวแม่สายลมนามาคิดค้นและทดลองทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากมะนาว

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. วิเคราะห์สภาพแวดล๎อม (SWOT Analysis)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ความชอบของผลิตภัณฑ์
4. วิเคราะห์ต๎นทุนผลิตภัณฑ์
5. วิเคราะห์คูํแขํงขัน โดยพิจารณาปัจจัย 7 ประการ (7Ps)

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ชาวชุมชนไชยวานสํวนใหญํร๎อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได๎แกํ ทานา ทาไรํอ๎อย และมันสาปะหลัง สวนมะนาว ที่เหลือ ประกอบอาชีพค๎าขาย ที่เหลือประกอบอาชีพสํวนตัวและรับจ๎าง เมื่อเสร็จจาการทาไรํทานาแล๎ว ชาวชุมชนไชยวานยังมีการทาสวน อยำงเชํน การปลูกมะนาว เพื่อสร๎างรายได๎เสริมให๎แกํครอบครัว ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไป ในอาณาเขตชุมชนตาบลไชยวาน เป็นที่ราบสูง ลักษณะพื้นที่เป็นปุาละเมาะ สลับทุํงนา เนื้อที่ทั้งหมด 6,500 ไรํ เป็นเนื้อที่ทาการเกษตร มีแหลํงน้าและลาห๎วยที่ไหลผำน
ชาวชุมชนไชยวาน อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี นอกจากจะประกอบอาชีพทาไรํทานาแล๎ว ยังมีอาชีพเสริมซึ่งทาให๎เกิดรายได๎ในครอบครัว โดยการทาสวนมะนาว ซึ่งปัจจุบันนี้มะนาวเป็นพืชที่ปลูกงำยทาให๎แตํละบ๎านปลูกกันอยำงแพรํหลาย เกิดปัญหามะนาวล๎นตลาด ชาวสวนชุมชนไชยวานจึงประสบกับปัญหามะนาวที่ล๎นตลาดและราคาต่า บางสวนปลํอยทิ้งให๎สวนมะนาวรกร๎าง ทาให๎สูญเสียโอกาส ในการสร๎างรายได๎จากมะนาว
สวนมะนาว แมํสายลมตั้งอยูํ บ๎านไชยวาน ตาบลไชยวาน อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เริ่มปลูกมาได๎ประมาณ 4-5 ปีแล๎ว มีต๎นมะนาวทั้งหมด 400 ต๎น ปลูกในพื้นที่ 2 ไรํ เป็นมะนาวแปูนเปลือกบาง ผลใหญํ คํอนข๎างกลมแปูน มีน้ามาก เป็นมะนาวพันธุ์แปูนพิจิตร สามารถบังคับให๎ออกฤดูแล๎งได๎งำย สภาพมะนาวออกลูกนอกฤดูกาล โดยการเลือกใช๎บํอซีเมนต์ขนาด 80x40 เซนติเมตรมาวาง ซึ่งต๎องรองก๎นบํอด๎วยฝาบํอซีเมนต์ขนาด 100 เซนติเมตร จากนั้นนาหน๎าดินที่มีแรํธาตุและสารอาหารมาผสมปุ๋ยคอกในอัตราสํวนเทำ ๆ กัน เติมแกลบเพื่อให๎ดินรํวนซุย เมื่อรากต๎นมะนาวในถุงดาแข็งแรงแล๎ว ก็ย๎ายลงมาปลูกในบํอซีเมนต์ กลบดินบริเวณโคนต๎นให๎แนํน และปักไม๎หลักเพื่อยึดต๎นให๎ทนทานไมํหักเอนมา เป็นการทาเกษตรกรรมภายในครอบครัว ซึ่งกํอนหน๎านี้ยังไมํมีผู๎ปลูกมากใน เขตชุมชนไชยวาน สวนแมํสายลมเป็นแหํงแรกในการปลูกสวนมะนาวจากบํอซีเมนต์ ซึ่งในสถานะปัจจุบันสํงขายให๎ตลาดและขายปลีกให๎แกํคนในชุมชน ซึ่งปัจจุบันราคาของมะนาวคํอนข๎างถูกและชาวชุมชนไชยวานปลูกสวนมะนาวกันมากจึงเกิดปัญหามะนาวล๎นตะลาด
จากปัญหามะนาวที่ล๎นตลาดและราคาต่าดังกลำว ผู๎ศึกษา จึงเล็งเห็นปัญหาแล๎ว ต๎องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปมะนาว เพื่อเพิ่มมูลคำ เพื่อเพิ่มมูลคำผลิตภัณฑ์ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อสร๎างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหมํ

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากมะนาว

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย udonthani_ru udonthani_ru เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 16:10 น.