สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หน่วยงานหลัก ศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด มทร.อีสาน
หน่วยงานร่วม สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ชื่อชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.โสภณ ผลประพฤติ, นายพีรวิชญ์ ผลประพฤติ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 086 868 2553
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 670,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นครราชสีมา place directions
นครราชสีมา ปักธงชัย เมืองปัก ชนบท place directions
ชัยภูมิ บ้านเขว้า โนนแดง ชนบท place directions
บุรีรัมย์ นาโพธิ์ นาโพธิ์ ชนบท place directions
สุรินทร์ กาบเชิง กาบเชิง ชนบท place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

เว็บแอปพลิเคชันเผยแพร่ภูมิปัญญาไหม 25 ชุมชน/ เอกลักษณ์/ กระบวนการผลิต/ รายการสินค้า/ บริการ รวมถึง ระบบการติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไหมของแต่ละชุมชน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • การปลูกหม่อน
  • การผลิตไหม
  • การเลี้ยงไหม
  • ชุมชนไหม
  • ผลิตภัณฑ์ไหม
  • ภูมิปัญญาไหม

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ find_in_page
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ find_in_page

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Dr.Sopone Phonprapruit Dr.Sopone Phonprapruit เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 11:34 น.