สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน่วยงานหลัก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ในปี พ.ศ.2559 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายกฤษฎา บุญราช และได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการทุกท่านจนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา และมีโครงการต่างๆได้แก่ โครงการบ้านเอื้อบุญ-อุ่นรัก อ.บางกล่ำ ดำเนินงานโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ งบประมาณปี พ.ศ. 2560 เน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา ดำเนินงานโดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ งบประมาณปี 2562 (3,850,000 บาท) เน้นกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนมัธยมจำนวน 80 แห่ง โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารภาคใต้ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (อยู่ระหว่างการพิจารณา) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา 2560 – 2564 ทั้ง 3 โครงการมุ่งพัฒนาระบบเกษตรในโรงเรียน การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ระบบเกษตรของชุมชนที่เชื่อมโยงกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ข้าวอินทรีย์
  • ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร
  • อาหาร
  • อาหารกลางวัน

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo กากาดก่ดสห หกดาสหากดาสหก่ดสาหกดหกดา่กหกากาดก่ดสห หกดาสหากดาสหก่ดสาหกดหกดา่กห
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย wanna wanna เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 23:51 น.