สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หน่วยงานร่วม อบต คลองสระบัว
ชื่อชุมชน คลองสระบัว
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ นภนต์ คุณะนิติสาร
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา อาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต
การติดต่อ 0841311011
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 ตุลาคม 2561 - 15 เมษายน 2562
งบประมาณ 30,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา คลองสระบัว place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ความต้องการของ อบต.คลองสระบัว และวัดทั้ง 8 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ของวัดทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญ สามารถเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา
ผ่านเส้นทางโบราณสถานของวัด ชุมชน และร้านอาหารที่อยู่บริเวณ รอบวัด
ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้แก่
วัดศรีโพธิ์
วัดแม่นางปลื้ม
วัดราชประดิษฐาน
วัดสามวิหาร
วัดบรมวงศ์อิศรวราวรวิหาร
วัดกลางคลองสระบัว
วัดเชิงท่า
วัดวงษ์ฆ้อง
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Napon.ku Napon.ku เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 09:46 น.