สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนากลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน

โครงการพัฒนากลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หน่วยงานหลัก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ลลิตา พิมทา
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 043-556001-8
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 878,200.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. ประชุมภาคีเครือข่าย สำรวจข้อมูลสินค้าอินทรีย์สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค วิธีการผลิต และจัดหมวดหมู่สินค้า โดยมีกิจกรรมการอบรม
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ตามฐานทรัพยากรของแต่ละกลุ่มและอบรมฝึกปฏิบัติการทำบัญชีบัญชี งบการเงิน การคำนวณต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน (กิจกรรมย่อยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบแพ็คเกจจิ้ง การทำแผนการตลาด บัญชีต้นทุน)
3. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านไอที ยกระดับไปสู่การค้าเชิงออนไลน์ เพื่อจัดจำหน่ายไปยังในประเทศและต่างประเทศ ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ (นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนายกระดับไปสู่การค้าเชิงออนไลน์)
4. การจัดแสดงสินค้า

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

1. เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. สร้างความหลายหลายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกช่วงอายุ
3. ผลักดันสินค้าให้ได้มาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ (มกษ. 9000)
4. พัฒนาและอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานการรับรองที่กำหนดและกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย
5. พัฒนาและอบรมให้ความรู้ทางด้าน IT เพื่อส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแบบกว้างขวางและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย reru101 reru101 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 13:09 น.