สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หน่วยงานหลัก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หน่วยงานร่วม คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อชุมชน บ้านศรีสว่าง บ้านโจด กลุ่มน้ำส้มควันไม้ บ้านชัยคาม บ้านนาเจริญ-บ้านนากระตึบ บ้านเหม้า จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ปรมัตถ์ โพดาพล
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์
อาจารย์ปรมัตถ์ โพดาพล
การติดต่อ 043-556001-8
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 990,800.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ร้อยเอ็ด โพนทราย ศรีสว่าง อื่น ๆ place directions
ร้อยเอ็ด เสลภูมิ นาเมือง อื่น ๆ place directions
ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ธงธานี อื่น ๆ place directions
ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี นิเวศน์ อื่น ๆ place directions
ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ท่าม่วง อื่น ๆ place directions
ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ขวัญเมือง อื่น ๆ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

1. จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จำนวน 7 หลักสูตร ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนพื้นที่เป้าหมาย
2. สำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา จำนวน 8 หลักสูตร

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย reru101 reru101 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 13:02 น.