สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับการเพราะปลูกพืชผักในระบบไฮโดรโพนิกส์

การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับการเพราะปลูกพืชผักในระบบไฮโดรโพนิกส์

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับการเพราะปลูกพืชผักในระบบไฮโดรโพนิกส์
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยงานหลัก คณวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยงานร่วม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อชุมชน ร้านพรรณแปลง ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 6 ต. ลำพาน อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์
ชื่อผู้รับผิดชอบ นายภัคคิป ไกรโสดา
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา 1.นายภัคคิป ไกรโสดา
2.นางสาวอภิญญา ภูมิสายดอน
3.นายโกศล เรืองแสน
4.นายสุพจน์ ดีบุญมี
การติดต่อ 0894189896
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ธันวาคม 2562 -
งบประมาณ 500,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำพาน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
จากนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันที่ต้องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญในเรื่องการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริง อีกทั้งนำมาบูรณาการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย และการสร้างนวัตกรรมสังคมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยโครงการอาสาประชารัฐเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาจากหลากหลายสาขาลงไปวิเคราะห์ ประมวลผลชุมชน โดยจะทำงานร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย pakkip pakkip เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 15:27 น.