สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์สู่ธุรกิจแฟร์นไซต์ให้สามารถขยายตลาดสู่มาตรฐานสากล

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์สู่ธุรกิจแฟร์นไซต์ให้สามารถขยายตลาดสู่มาตรฐานสากล

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์สู่ธุรกิจแฟร์นไซต์ให้สามารถขยายตลาดสู่มาตรฐานสากล
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางอนันตพร พุทธัสสะ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารศาสตร์
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารศาสตร์
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
งบประมาณ 35,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดข้อจากัดและสร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุน อีกทั้งเป็นการสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความสาเร็จในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นทางเลือกที่ได้รับการตอบรับอย่างดีแก่ ผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไซส์ที่เป็นมาตรฐานและนาไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความมั่นคงพร้อมแข่งขันในระดับสากล สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจเดิมให้อยู่รอดและยั่งยืนได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวหากวิสาหกิจชุมชนมีความพร้อมและมีปัจจัยเอื้ออานวยต่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง พร้อมที่จะเพิ่มขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากลแล้วนั้น วิสาหกิจชุมชนก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวสาขาวิชาการตลาด จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ธุรกิจแฟรนไซส์ให้สามารถขยายตลาดสู่มาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไซส์อย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจ ในการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารการตลาดธุรกิจแฟรนไซส์ไทยให้สามารถขยายตลาดสู่มาตรฐานสากล
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดข้อจากัดและสร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุน อีกทั้งเป็นการสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความสาเร็จในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นทางเลือกที่ได้รับการตอบรับอย่างดีแก่ ผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไซส์ที่เป็นมาตรฐานและนาไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความมั่นคงพร้อมแข่งขันในระดับสากล สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจเดิมให้อยู่รอดและยั่งยืนได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวหากวิสาหกิจชุมชนมีความพร้อมและมีปัจจัยเอื้ออานวยต่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง พร้อมที่จะเพิ่มขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากลแล้วนั้น วิสาหกิจชุมชนก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวสาขาวิชาการตลาด จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ธุรกิจแฟรนไซส์ให้สามารถขยายตลาดสู่มาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไซส์อย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจ ในการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารการตลาดธุรกิจแฟรนไซส์ไทยให้สามารถขยายตลาดสู่มาตรฐานสากล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Thanyakon Thanyakon เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 10:00 น.