สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างมูลค่าเพิ่ม OTOP"

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างมูลค่าเพิ่ม OTOP"
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก 1. คณะดิจิทัลมีเดีย 2. คณะนิเทศศาสตร์(บางเขน) 3. คณะนิเทศศาสตร์(ชลบุรี) 4. คณะนิติศสาตร์(บางเขน) 5. คณะบริหารธุรกิจ(บางเขน) 6. คณะศิลปศาสตร์
หน่วยงานร่วม 1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3. สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 4. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 5. พัฒนาการชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 6. พัฒนาการชุมชนอำเภอคำม่วง
ชื่อชุมชน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 2410/2 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 มกราคม 2563 - 6 พฤษภาคม 2563
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาบอน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ตำบลนาบอน มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขาภูพาน อย่างห่างจากอำเภอคำม่วงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๗ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ ๘๕ กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงเชิงเขา มีลำห้วยปอ ล้ำห้วยสมอทบ และลำห้วยแก้งไหลผ่าน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๙๗ ตารางกิโลเมตร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีพื้นที่เป็นป่าเขา มีภูเขาอยู่รอบพื้นที่บริเวณทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกของตำบล จำนวน ๗ ลูก มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วย ภูพรานยอด ภูปอ ภูผักหวาน ภูโป่ง ภูหินปูน ภูตุ่น และ ภูถ้ำพระ ซึ่งเป็นป่า
ที่ยังมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ มีอาหารป่าให้ชาวบ้านสามารถนำมาเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัว และสร้างรายได้ให้กับชุมชนหมุนเวียนตลอดปี เช่น หน่อไม้ ผักหวาน ดอกกระเจียว เห็ด และหอยหอม เป็นต้น ด้านทิศตะวันออกของตำบลมีแนวเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติภูพาน
ทิศเหนือ จดตำบลดินจี่
ทิศใต้ จดตำบลโพน ตำบลเนินยาง
ทิศตะวันออก จดตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง และตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
ทิศตะวันตก จดตำบลโพน ตำบลทุ่งคลอง
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
มีหมู่บ้านในเขตปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ 1 บ้านนาบอน นายอ่อนสา ภูแดนไกร ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 2 บ้านนาบอน นายผาศักดิ์ คำออน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 3 บ้านสะพานหิน นายสมบัติ อรรถประจง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 4 บ้านคำสมบูรณ์ นายอมร จำปารา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 5 บ้านคำเมย นายชูวิทย์ สุรันนา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 6 บ้านหัวนาคำ นายวิชัย ภูล้ำผา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 7 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ส.ต.สุปัน สุรัญณา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 8 บ้านทุ่งมน นายสมบูรณ์ สุพรรณธนา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 9 บ้านบะเอียด นายสุระพล คาดีวี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 10 บ้านนาอุดม นายจรัญ โคตรรักษา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 11 บ้านนาเจริญ นายบุญจัน จันทวิสา กำนันตำบลนาบอน
กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาบอน หมู่ 2 ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมแพรวา ผ้าทอ
พื้นบ้านอื่นๆ
- กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านนาบอน หมู่ 2 ได้แก่ ขิงผง กระชายผง มะตูมผง ลูกยอผง
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้านนาเจริญ หมู่ 11 ได้แก่ เทียนหอมสมุนไพร แซมพู ครีมนวด
พิมเสน
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมแพรวาบ้านโนนศรีสวัสดิ์
- กลุ่มวิสาหกิจเพาะเห็ดบ้านคำเมย หมู่ 5
- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาบอน หมู่ 1
- กลุ่มเตาอั่งโล่บ้านนาบอน หมู่ 2 และบ้านคำสมบูรณ์ หมู่ 4
- กลุ่มผักปลอดสารบ้านสะพานหิน หมู่ 3
- กลุ่มจักสานบ้านสะพานหิน หมู่ 3
- กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะพานหิน หมู่ 3
- กลุ่มแปรรูปกระเป๋าและเนตคลุมผมบ้านสะพานหิน หมู่ 3
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ประเด็นปัญหาหลัก
1. ความยั่งยืนของกระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
2. มีความแหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งในด้านอาชีพ ด้านรายได้ และการเข้าถึงการพัฒนาองค์ความรู้
3. ขาดองค์ความรู้และงบประมาณในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์

ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
1. ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร การทำเกษตรเชิงเดี่ยว
3. ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในพื้นที่
4. ไม่มีสื่อและงบประมาณในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Napon.ku Napon.ku เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 15:01 น.