สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การสร้างการตระหนักรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการขยะ

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การสร้างการตระหนักรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการขยะ
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานหลัก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานร่วม มูลนิธิปิดทองหลังพระ, ทสจ.กาฬสินธ์
ชื่อชุมชน อบต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร. วิมลสิริ แสงกรด
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. 123/2017 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 0869778072, wimonsa@kku.ac.th
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
งบประมาณ 380,600.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กาฬสินธุ์ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเหล่าอ้อย มีลักษณะเป็นที่ราบสูงแบบลูกคลื่นลอนตื้น ลาดชันจากตอนเหนือลงสู่ตอนใต้ของตำบล พื้นที่เป็นที่ดอน 60% และเป็นที่ลุ่มติดกับลำน้ำ 2 สาย คือ ลำน้ำปาว และลำน้ำชี 40% ของพื้นที่ บริเวณที่ตั้งบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณส่วนกลางของตำบล

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลร่องคำ และ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และ ตำบลเขืองนคร กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสะอาด และ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา (ทำนาปีละ 2 ครั้ง คือ ทำนาปี และนาปรัง)
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรมในครัวเรือน รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 15:18 น.