สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกรชุมชน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกรชุมชน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานหลัก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานร่วม สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารแห่งประเทศไทย
ชื่อชุมชน จังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 59/1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา นางสาวบุศราวรรณ ไชยะ/เทคโนโลยีการอาหาร
การติดต่อ 0897115342
ปี พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 26 กันยายน 2559 - 28 ตุลาคม 2562
งบประมาณ 99,519.50 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชนเกษตร วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
มีความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ราคาผลผลิตเกษตรผันผวน บางช่วงผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำ ขายไม่หมดเน่าเสีย เกษตรกร บางส่วนได้รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูป แต่ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงความต้องการตลาด ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิต ไม่ทราบอายุการเก็บและไม่มีเครื่องหมาย อย ทำให้เป็นอุปสรรคในการจำหน่าย
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนาสูตรให้ และให้ความรู้ใในการผลิตจนสามารถผลิตจำหน่ายได้

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การยกระดับการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิตด้านเทคโนโลยีการอาหาร

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

พัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมาแปรรูปผลผลิตเกษตรในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • นวัตกรรมสังคม
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย rungka rungka เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 14:21 น.