สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก คณะบริหารธุรกิจ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรีไทรม้าเหนือ
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 2410/2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา อ.กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
การติดต่อ 0962254298
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 21 มกราคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
งบประมาณ 50,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นนทบุรี place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นการรวมกลุ่มของสตรีวัยเกษียณที่ต้องการมีรายได้เสริมเพื่อนำไปใช้ในครอบครัว โดยผลิตภัณฑ์ที่ทางวิสาหกิจชุมชนผลิตเพื่อขายประกอบด้วย กระเป๋าสานจากพลาสติกและขนมไทย ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าในปัจจุบันขนมไทยได้รับความนิยมในการบริโภคทั้งในลักษณะของว่าง ของฝากและของขวัญในวาระต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงต้องการที่จะพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับขนมไทย
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
- สมาชิกในวิสาหกิจชุมชน มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับขนมไทย
- มีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน
- ประธานวิสาหกิจชุมชน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนามูลค่าเพิ่มให้ขนมไทยเต็มที่
ข้อมูลประเด็นปัญหา
- ขนมไทยที่วางจำหน่ายสามารถหาซื้อได้โดยทั่วไป ไม่มีความแตกต่างจากขนมไทยที่วางจำหน่ายในท้องตลาด
- ตราสินค้า เป็น ตราสินค้าบุคคล ไม่มีตราสินค้าวิสาหกิจชุมชน
- เน้นช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรง ไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์
- ไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
- ต้องการให้ช่วยพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขนมไทย เพราะมองเห็นโอกาสทางการตลาด
- ต้องการให้สร้างตราสินค้าชุมชน เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จัก
- ต้องการพัฒนาสู่ Online Marketing
- ต้องการสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

- การจัดการเชิงกลยุทธ์
- การจัดการต้นทุน
- การจัดการนวัตกรรม
- การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์
- การตลาดดิจิทัล

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

“ขนมไทย” เป็นมรดกไทยที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน นนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถใช้ในการผลิตขนมไทยได้ ซึ่งขณะนี้สมาชิกของวิสาหกิจที่ทำขนมไทยจำหน่าย มีเพียง “ป้าป้อม” แต่ยังเป็นขนมไทยที่สามารถหารับประทานได้โดยทั่วไป จึงต้องการทำให้ขนมไทยของชุมชนมีความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างการจดจำแก่ลูกค้าได้ จึงเสนอให้ทีมงานเข้ามาช่วยพัฒนาขนมไทย เพื่อนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับสมาชิกในวิสาหกิจชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • ขนมไทย
 • ขนมไทยไทรม้าเหนือ
 • ชุดไทย
 • ไทรม้าเหนือ
 • นนทบุรี
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรีไทรม้าเหนือ
 • ศูนย์การเรียนรู้การทำขนมไทย

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ find_in_page
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ find_in_page

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 19:36 น.