สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หน่วยงานหลัก คณะนิติรัฐศาสตร์
หน่วยงานร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ คณะนิติรัฐศาสตร์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผศ.อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์
ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง
การติดต่อ 043-556001-8
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 500,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ร้อยเอ็ด โพนทอง แวง ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด เสลภูมิ กลาง ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ดอกไม้ ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ธงธานี ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด เมืองสรวง ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด หนองพอก หนองพอก ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด เมยวดี ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย ขามเบี้ย ในเมือง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
การดำเนินการคณะนิติรัฐศาสตร์ได้สำรวจความต้องการของโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการทางสังคม จากการสำรวจประเด็นเกี่ยวกับเพศของวัยรุ่นเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากที่สุด
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษาของวัยรุ่นเป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดและประเทศชาติ ดังนั้น คณะนิติรัฐศาสตร์จึงเข้าไปบริการวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ สิทธิในร่างการ และประเด็นทางกฎหมาย หากมีการกระทำผิดทางเพศ การตั้งครรภ์ และการทำแท้งที่เกิดขึ้น ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. ด้านกฎหมาย สิทธิ และหน้าที่ของพลเมือง

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

1. จัดสัมมนาแลกเปลี่ย่นและถอดบทเรียนทางวิชาการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน ผ่านเพศภาวะ เพศวิถีและอนามัยเจริญพันธุ์
2. อบรมเบชิงปฏิบัติการด้านทัศคติร่างการ และจิดใจ เพ่ื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแกนนำวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ
3. จัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเพสภาวะ เพศวิถี และอนามัยเจริญพันธุ์
4. ลงพื่้นที่ปฏิบัติการแกนนำ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย reru101 reru101 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 11:44 น.