สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการสันตพลจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560-2562

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการสันตพลจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560-2562
สถาบันอุดมศึกษาหลัก วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี
หน่วยงานหลัก ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสันตพล
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน จังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง
ชื่อผู้รับผิดชอบ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสันตพล
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 299/1 ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 042-323464
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 24 มิถุนายน 2560 - 29 กันยายน 2562
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
อุดรธานี place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว รายล้อมไปด้วยชุมชนและหมู่บ้านที่มีความต้องการพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนรอบด้าน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ชุมชนโดยรอบมีความเข้มแข็งในเชิงสังคม แต่ยังควรได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ชุุมชนต้องการผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ต้องการให้หน่วยงานในพื้นที่ เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการครองชีพ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การยกระดับคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • คุณภาพชีวิต
  • ชุมชนพึงพาตนเอง
  • ตำบลหนองบัว
  • อุดรธานี

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Santapol-udonthani63 Santapol-udonthani63 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 12:26 น.