สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Business Intelligence

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Business Intelligence
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานหลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานร่วม กรมการปกครอง
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ไชย มีหนองหว้า
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ เลขที่ ๑ กม. ๔๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 0831478361
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลประชาชน ตามแหล่งที่อยู่
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลพื้นฐานของรายละเอียดส่วนบุคคลจากกรมการปกครอง
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

Business Intelligence

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Chai Meenorngwar Chai Meenorngwar เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 08:52 น.