สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (การดูแลสุขภาพ/การสร้างรายได้จากการทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสปา)

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (การดูแลสุขภาพ/การสร้างรายได้จากการทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสปา)

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (การดูแลสุขภาพ/การสร้างรายได้จากการทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสปา)
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หน่วยงานหลัก คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานร่วม เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อชุมชน ชุมชนท่าม่วง ชุมชนบ้านนากระตึบ
ชื่อผู้รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การติดต่อ 043556001-8
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 399,650.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

นวัตกรรมการออกกำลังกายและสันทนาการ และมหาวิทยาลัยฯ ได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรทางเลือกสำหรับลดความอยากบุหรี่ให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการประเมินสุขภาวะในผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

วิธีการดำเนินโครงการ
1. ประเมินระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วงและเทศบาลตำบลท่าม่วง
2. อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมทั้งอบรมแกนนำการออกกำลังกายและสันทนาการ

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย reru101 reru101 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 09:29 น.