สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (การดูแลสุขภาพ/การสร้างรายได้จากการทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสปา)