สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยงานหลัก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยงานร่วม ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อชุมชน บ้านท่าเรือ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา นางเพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีมหาสารคาม (หัวหน้าโครงการฯ)
การติดต่อ 087 2329465
ปี พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 427,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย keeravit.pe keeravit.pe เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 21:02 น.