สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบปรุงรส : กรณีศึกษาธุรกิจบ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้ & ฟ้า บ้านดงสัมพันธ์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบปรุงรส : กรณีศึกษาธุรกิจบ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้ & ฟ้า บ้านดงสัมพันธ์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบปรุงรส : กรณีศึกษาธุรกิจบ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้ & ฟ้า บ้านดงสัมพันธ์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานร่วม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ชื่อชุมชน บ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้ & ฟ้า บ้านดงสัมพันธ์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดธานี 41000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา เกษร สังข์สุทธิ
ชุติพร แก่นนาคำ
นันธิยา จ้ำกระโทก
นภาพร ฤทธิธรรม
โยธกา ปทุมเขต
สิริพร รัตนวงษ์
การติดต่อ 0894221212
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
อุดรธานี เพ็ญ เพ็ญ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ธุรกิจบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้ & ฟ้า ก่อตั้งในวันที่ 16 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2559 บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ บ้านเลขที่ 238 หมู่ 16 บ้านดงสัมพันธ์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เปิดทำการ จันทร์-อาทิตย์ ทุกวัน ตลอด 24 ชม. โดยมีคุณปุณยาพร เหล็กพล และคุณบรรจง เหล็กพล เป็นผู้ก่อตั้งกิจการ เพื่อให้ลูกสาวเป็นผู้ดูแล นั่นก็คือ คุณสุกานดา เหล็กพล เป็นผู้ประกอบการ มีการผลิตก้อนเห็ดเอง โดยผู้ประกอบการซื้อวัตถุดิบ มาผลิต จุดประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ เพาะเลี้ยงเห็ด เก็บผลผลิตด้วยตนเอง ไม่ได้จ้างแรงงาน เก็บผลผลิตวันล่ะ 3 รอบ เช้า กลางวัน เย็น มีโรงเห็ด 8 โรง มีเห็ดนางฟ้า เห็ดขอน และเห็ดฮังการี่ ผลิตเห็ดสดขายส่งตลาดสดอำเภอเพ็ญ ทุกวัน ทั้งขายส่ง และขายปลีก มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้าเพียงอย่างเดียว นั่นก็คือ แหนมเห็ด วางจำหน่ายตามตลาดนัดสีเขียวทุกวันจันทร์ อังคาร ที่ตลาดอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทั้งทางline facebook และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
1. ธุรกิจฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า สามารถผลิตวัตถุดิบหลักคือเห็ดนางฟ้าได้เองและยังเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ
2. ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดเป็นอย่างดี
3. ผู้ประกอบการมีช่องทางจัดจำหน่ายคงที่ มีหน้าร้าน มีลูกค้าประจำและตัวแทนจำหน่ายเห็ดสดและผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป
4. ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบปรุงรสมีความหลากหลายรสชาติและสามารถเก็บได้นาน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
1. ปริมาณผลผลิตของเห็ดนางฟ้าสดที่ได้ในแต่ละวันมีปริมาณลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุไม่สามารถควบคุมปริมาณเห็ดที่ออกดอกได้ในแต่ละวัน
2. ธุรกิจฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า มีปริมาณเห็ดที่ไม่ได้มาตรฐานมีจำนวนมาก
3. ธุรกิจฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดยังไม่ไม่ดึงดูดใจลูกค้า
4. ธุรกิจฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า ขาดกำลังคนในการผลิต
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
แก้ไขปัญหาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าจึงเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบปรุงรส เป็นอาหารทานเล่นเป็นกับข้าวได้ มีจุดเด่นในส่วนประกอบหลักที่แปลกใหม่ หาได้ในท้องถิ่น

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน (Five Forces Model)
3. การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost)
4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point)

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

เห็ดนางฟ้าจัดเป็นเห็ดที่มีประโยชน์ทางโภชนาการ และมีสรรพคุณทางยา มีโปรตีน แร่ธาตุวิตามิน ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายจำนวนมาก เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปัจจุบันได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคอาหารเจและเกษตรกรเอง เพื่อจะได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการ เห็ดจึงจัดได้ว่าเป็นประเภทผักที่ปราศจากไขมัน เหมาะแก่การนำมาประกอบอาหาร และแปรรูปเพื่อถนอมอาหาร
เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต การขยายตัวของชุมชนทำให้พื้นที่ป่าธรรมชาติเป็นแหล่งเก็บเห็ดของประชาชนลดน้อยลง ส่งผลให้ปริมาณเห็ดป่าลดลงอีกทั้งเห็ดหลายชนิดเริ่มหาได้ยากยิ่งขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงความขาดแคลนเห็ดหลายชนิดจึงได้รับการส่งเสริมให้เพาะเป็นอาชีพหลัก ธุรกิจบ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้ & ฟ้า จึงได้เพาะเลี้ยงเห็ด 3 ชนิด คือ เห็ดนางฟ้า เห็ดขอน และเห็ดฮังการี ผู้ประกอบการมีการผลิตเห็ดสดขายส่งตลาดสด วางจำหน่ายตามตลาดนัดสีเขียว อำเภอเพ็ญ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดเพียงอย่างเดียว นั่นก็คือ แหนมเห็ด แต่ด้วยเห็ดนางฟ้ามีปริมาณมาก ประสบปัญหาเห็ดนางฟ้าไม่ได้มาตรฐาน ธุรกิจบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้ & ฟ้า จึงเห็นคุณค่าและประโยชน์มากมาย ในตัวของเห็ดนางฟ้า เหมาะสมในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารได้ โดยเฉพาะเห็ดนางฟ้า มีประโยชน์ทางโภชนาการ เชื่อว่าหากนำมาแปรรูปจะช่วยถนอมอาหาร และเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดนางฟ้า เพิ่มความหลากหลายในสินค้าที่จะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นอาหารสำหรับผู้บริโภค
ผู้จัดทำโครงงาน ต้องการศึกษาและแก้ไขปัญหาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าจึงเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบปรุงรส เป็นอาหารทานเล่นเป็นกับข้าวได้ มีจุดเด่นในส่วนประกอบหลักที่แปลกใหม่ หาได้ในท้องถิ่น แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถคำนวณต้นทุนกำไรได้ ทราบผลการทดสอบความชอบผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าทอดกรอบปรุงรส เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาการแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อถนอมอาหารและผู้ประกอบการ ธุรกิจบ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้ & ฟ้า มีกำไรเพิ่มขึ้น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ธุรกิจบ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้ & ฟ้า
  • แปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบปรุงรส

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย udonthani_ru udonthani_ru เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 11:18 น.