สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนารูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลบ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนารูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลบ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนารูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลบ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
หน่วยงานหลัก วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยงานร่วม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ชื่อชุมชน บ้ารสีฐาน
ชื่อผู้รับผิดชอบ นายวันพิชิต เบ็งจีน
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เจ้าหน้าที่สำนักงานรองอธิการบดี
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา อาจารย์วันพิชิต เบ็งจีน
อาจารย์ณัฐกานต์ ตันมิ่ง
อาจารย์วนิดา อ่อนละมัย
อาจารย์พิรพิมพ์ ทั่งพรม
อาจารย์ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล
อาจารย์นวรรณ สืบสายลา
ดร.ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง
การติดต่อ 0830437248
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2562 - 1 กรกฎาคม 2562
งบประมาณ 365,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สาวะถี place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
หมู่ที่ 8 บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น 21 กิโลเมตร โดยกาารเดินทางใช้เส้นทางตามถนนมะลิวัลย์ สายขอนแก่น - ชุมแพ ถึง กิโลเมตรที่ 14 แล้วเลี้ยวขวาตามเส้นทางสาวะถีผ่านบ้านม่วงระยะทาง 7 กิโลเมตร
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ชุมชนบ้านสีฐานมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดองค์ความรู้เรื่องการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว พร้อมทั้งต้องการสร้างมัคคุเทศก์นำเที่ยว
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ชุมชนต้องการองค์ความรู้ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. องค์ความรู้เรื่องการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว
2. องค์ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษกับการนำเสนอ
3. การเป็นมัคคุเทศก์

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับประโยชน์อย่างมากจากภาคอุตสาหกรรมบริการ เช่น ภาคธุรกิจบริการต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สามารถทดแทนการถดถอยของรายได้ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมอื่น และเสริมสร้างความเจริญต่อระบบเศรษฐกิจสังคมอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ ตลอดจนสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปให้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีจิตสานึกที่ดีตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมไทย ทรัพยากรการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยั่งยืน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของของการจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านศรีฐาน จังหวัดขอนแก่น ในการจัดโครงการบริการวิชาการ “เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนบ้านศรีฐาน” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการการท่องเที่ยว และมีความสามารถในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว สามารถบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนบ้านศรีฐาน จังหวัดขอนแก่นได้ เปรียบเสมือนทูตตัวแทนของจังหวัดช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม สินค้าของที่ระลึก ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นการหารายได้เสริม และกระตุ้นให้คนในชุมชนสำนึกรักบ้านเกิด มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นของตน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีความประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ คุณสมบัติ มีจรรยาบรรณที่ดีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • การจัดเส้นทางการท่องเที่ยว
  • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 16:28 น.