สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แผนยุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ แผนยุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน่วยงานหลัก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นครศรีธรรมราช place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งให้จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการระบบอาหารในจังหวัด เพื่อดำเนินการใน 3 ด้าน คือ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การจัดการระบบอาหารปลอดภัย และการดำเนินงานส่งเสริมภาวะโภชนาการสมวัยในทุกกลุ่มวัย จนเกิดเป็นยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2562 - 2566 พร้อมแผนปฏิบัติการ 3 ด้าน คือ ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ที่จะขับเคลื่อนโดยคณะทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของยุทธศาสตร์ฯ

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 05:32 น.