สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ กรณีศึกษา : ร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้าง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ กรณีศึกษา : ร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้าง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ กรณีศึกษา : ร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้าง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หน่วยงานร่วม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ชื่อชุมชน ร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้าง
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา รัชนีพร แสนสุข
วิมล สักลอ
ภิรมย์ภรณ์ โคตรเทียม
สุภัสสร คำดีละ
พงษ์ศิริ ศรีหล่มศักดิ์
อนุสรา ทิพย์มณี
การติดต่อ 0894221212
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
อุดรธานี หนองหาน หนองเม็ก place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้างเป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 17 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ก่อนถึงไฟแดงบ้านหนองเม็ก เยื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเม็ก ตำบลหนองหานจังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4211-0354 แฟกซ์ 0-4223-9225 โดยมีเจ้าของกิจการคือคุณสุวรรณ ยอดลัดดา และมีผู้จัดการคือ คุณธงชัย ศรีหล่มสัก เป็นผู้ดูแลกิจการในปัจจุบัน เริ่มดำเนินกิจการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 500,000 บาท ในระยะแรกเปิดขายไม้แปรรูปเพียงอย่างเดียวตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 150 หนองเม็ก หมู่ 17 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นบ้านเช่าลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้นขนาด 2คูหา ดำเนินกิจการได้ประมาณ 3-4 ปีจนกระทั่งประมาณเมื่อปี 2549 กิจการดี มีกำไร จึงมีการลงทุนซื้อที่ดินบริเวณที่ตั้งในปัจจุบันซึ่งอยู่ถัดจากที่ตั้งเดิมที่เช่าอยู่ประมาณ 500 เมตร เป็นที่ดินขนาด 2 ไร่เศษ เป็นที่ติดถนนอุดร-สกลนคร ตั้งอยู่ใกล้ไฟแดงบ้านหนองเม็กเชื่อมต่อกับอำเภอไชยวาน และอยู่ใกล้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก ใกล้ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองเม็ก ที่สำคัญเป็นที่ดินติดถนนใหญ่ที่กำลังขยาย 4 เลนในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่ดีในการค้าขาย และสะดวกในการขนส่ง และลำเลียงสินค้า
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้างเปิดขายวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจร อาทิ อิฐ หิน ปูน ทราย ลวด เหล็ก ตะปู ประตู วงกบหน้าต่าง สีทาบ้าน สีย้อมไม้ ไม้แปรรูป สีสเปรย์ และอุปกรณ์ช่างอาทิ ค้อน สว่าน เลื่อย โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 4,000,0000 - 5,000,0000 บาทและมุ่งมั่นที่จะเป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจร ราคาย่อมเยาว์ เข้าใจลูกค้า จัดสรรการสร้างบ้านตามงบประมาณที่ลูกค้ามีอยู่จริงเพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพ ราคา และการบริการของทางร้าน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้างเป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กและใช้คนในครอบครัวเป็นกำลังสำคัญในการทำงาน มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ไม่หลากหลายมากนัก เนื่องจากเน้นการซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูปมาจำหน่ายไม่เน้นการผลิตสินค้าเอง ปัจจุบัน มียอดขายจากอิฐ หิน ปูน ทรายและอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งในร้านจะมีเศษไม้และไม้เก่าซึ่งผู้ประกอบการไม่ได้ นำมาใช้ประโยชน์ จึงปล่อยไว้นานจะมีปลวกและมอด กัดกินไม้ ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนในการเก็บรักษา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
นำเศษไม้จากร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้างมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้กับเศษไม้ และเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร โดยจะจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ซึ่งสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นจะมีความเหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัยและสามารถเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดี และมุ่งมั่นการผลิตสื่อการเรียนจากเศษไม้เป็นสีที่ปลอดสารพิษ มีราคาถูกกว่าท้องตลาด

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. การวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (Five Forces Model)
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนจากเศษไม้
4. คู่แข่งขันในตลาดสื่อการเรียน
5. การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้(ทดสอบ)
6. การคำนวณต้นทุนการผลิตสื่อการเรียน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กต้องการลดต้นทุนการสูญเสียให้กับองค์กรเพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้กับองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น โดยในทุกกระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสูญเสียต่าง ๆ แฝงอยู่ ซึ่งเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่ำกว่าที่ควรจะเป็น องค์กรจำเป็นต้องลดความสูญเสียเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นหรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่องค์กรสำคัญขององค์กรโดยการค้นหาสาเหตุของความสูญเสีย และหาแนวทางแก้ไขป้องกันเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงผลิตภาพ เพื่อความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว ร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้างเป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - ถึงปัจจุบัน โดยร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้างเป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กและใช้คนในครอบครัวเป็นกำลังสำคัญในการทำงาน มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ไม่หลากหลายมากนัก เนื่องจากเน้นการซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูปมาจำหน่ายไม่เน้นการผลิตสินค้าเอง ปัจจุบัน มียอดขายจากอิฐ หิน ปูน ทรายและอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งในร้านจะมีเศษไม้และไม้เก่าซึ่งผู้ประกอบการไม่ได้ นำมาใช้ประโยชน์ จึงปล่อยไว้นานจะมีปลวกและมอด กัดกินไม้ ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนในการเก็บรักษา
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะนำเศษไม้จากร้านหนองเม็กวัสดุก่อสร้างมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้กับเศษไม้ และเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร โดยจะจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ซึ่งสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นจะมีความเหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัยและสามารถเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดี และมุ่งมั่นการผลิตสื่อการเรียนจากเศษไม้เป็นสีที่ปลอดสารพิษ มีราคาถูกกว่าท้องตลาด

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย udonthani_ru udonthani_ru เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 16:50 น.