สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานร่วม คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อชุมชน มชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
งบประมาณ 20,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นครราชสีมา พิมาย ดงใหญ่ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ครัวเรือน ๒๒๐ ครัวเรือน มีประชากร ๘๑๔ คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่สำหรับการประกอบอาชีพทั้งหมด ๖,๑๑๖ ไร่ ภูมิประเทศเหมาะสำหรับการเพาะปลูกข้าว เนื่องจากมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ (แม่น้ำมูล ระบบชลทาน หนองน้ำ) แต่การทำนาของเกษตรกรมีต้นทุนสูง เนื่องจากต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว และนิยมใช้สารเคมี ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีปัญหาสุขภาพ รายได้ลดลง สภาพดินเสื่อม
จากที่มาและปัญหาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการโครงการ “การมีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร สร้างรายได้ และตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
จากการเข้าศึกษาบริบทชุมชน หมู่บ้านศาลาด้วยการสุ่มสอบถามด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ประชากรจำนวน ๑๒๒ ครัวเรือน และจากการดำเนินการมาเป็นปีที่ ๒ ได้มีการดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตการปลูกข้าว การลดการใช้สารเคมี และการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งกรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าว และเกษตรอำเภอพิมาย และบริษัทผู้ผลิตคูโบต้า จำกัด ทำให้เกิดการร่วมมือกันทุกภาคส่วน มีแปลงนาสาธิตที่ให้ผลผลิตข้าวได้ในปริมาณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการนำข้าวเปลือกที่ได้มาทำการบรรจุเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว จำหน่ายในท้องถิ่น จากผลการดำเนินโครงการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ ในรูปของผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสาร ภายใต้ตรา “บ้านศาลา”
จากที่กล่าวมา จึงมีต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวสาร “บ้านศาลา” โดยได้เห็นความสำคัญของศักยภาพคน ศักยภาพชุมชน ค้นหาทุนทางสังคม จนพัฒนามาเป็นแผนแม่บทของชุมชนนั้นๆ ตลอดจนพัฒนาชุมชน คือ ชาวบ้าน กลุ่มเกษตกรที่ปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน “บ้านศาลา” กลุ่มที่ผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการทำบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านศาลา ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จึงพบว่าสำคัญคือปัญหาทางการตลาด ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและข้าวสารไม่มีแบรนด์ ไม่มีความแตกต่าง ไม่มีช่องทางการจำหน่าย การบริการวิชาการในปี ๒๕๕๘ นี้จึงต้องการและมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งการมีรายได้ที่มั่นคง จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ชุมชนต่อไป รวมถึงนำไปสู่การเป็นหมู่บ้านตัวอย่างต่อไป
โครงการย่อยที่ ๑ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการรักษาคุณภาพข้าว”
โครงการย่อยที ๒ : โครงการศึกษาดูงานและอบรมการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่สากล
โครงการย่อยที่ ๓ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ “เครื่องจักรต้นแบบในการเพิ่มผลผลิต”
โครงการย่อยที่ ๔ : โครงการจัดทำหนังสั้นเพื่อการสื่อสารการตลาด “เส้นทางสายข้าวบ้านศาลา”
โครงการย่อยที่ ๕ : โครงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
โครงการย่อยที่ ๖ : โครงการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อบันทึกคุณภาพข้าว
โครงการย่อยที่ ๗ : โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สากล
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย anndusadee anndusadee เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:12 น.