สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำหนองหารโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำหนองหารโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำหนองหารโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านแป้น ตำบลเหล่าปอแดง ครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จำนวน 100 คน
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 59/5 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา อ.ดร.พรธิดา เสนไสย /วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
การติดต่อ 0952396195
ปี พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2559 -
งบประมาณ 100,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สกลนคร เมืองสกลนคร เหล่าปอแดง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชนใกล้หนองหาร เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
พื้นทีทำการเกษตร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ความยากจนและคุณภาพชีวิต
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
การมีรายได้เพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อลดมลพิษลงสู่หนองหาร

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำหนองหารให้กับชุมชนโดยรอบหนองหาร
2) เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายรักษ์หนองหารโดยรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำหนองหาร
3) เพื่อสำรวจแหล่งกำหนดมลพิษทางน้ำ (Point Source) ที่มีการปล่อยลงสู่หนองหารโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนรอบหนองหาร
4) เพื่อวางระบบการบำบัดน้ำเสียโดยธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย rathanitsuk rathanitsuk เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 11:15 น.