สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบางขนุน (การป้องกันโรคไข้เลือดออก)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบางขนุน (การป้องกันโรคไข้เลือดออก)

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบางขนุน (การป้องกันโรคไข้เลือดออก)
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หน่วยงานหลัก สำนักบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข คณะศิลปศาสตร์
ชื่อชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางขนุน
ชื่อผู้รับผิดชอบ รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผศ.พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์
อ.สกลพร พิบูลย์วงศ์
อ.กันทลัส ทองบุญมา
ผศ.อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก
ผศ.ดร.เสกสรรค์ มานวิโรจน์
ผศ.นนทรี สัจจาธรรม
อ.แก้วกัญญา เสวกสุริยวงศ์
การติดต่อ 024326101 ต่อ 1217
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 10 มกราคม 2561
งบประมาณ 3,190.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นนทบุรี บางกรวย บางขนุน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลบางขนุน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำสวน มีคลองและแหล่งน้ำจำนวนมาก
ข้อมูลประเด็นปัญหา
เนื่องจากในชุมชนมีแหล่งน้ำขัง และคลองเป็นจำนวนมาก เกิดลูกน้ำ ยุงลายในชุมชน ทำให้มีผู้ป่วยจากโรคไข้เลือกออกจำนวนมาก
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
1. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
2. แนวทางการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลบางขนุน
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอื่นๆ เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ชุมชน (เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน จึงมีความต้องการนำวัตถุดิบที่มีอยู่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า)

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. การนำพืชสมุนไพร (ตะไคร้หอม) มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
2. การนำวัสดุเหลือใช้มาปลูกต้นไม้ไล่ยุง
3. การทำเกลือขัดผิดสูตรตะไคร้ไล่ยุง
4. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
5. ความรู้ด้านการคิดต้นทุน และการบริหารจัดการ เพื่อวางแผนการนำผลิตภัณฑ์ไล่ยุงไปประกอบอาชีพเสริม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จึงทำการสำรวจความต้องการของชุมชนในตำบลบางขนุนด้วยแบบสอบถาม ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพทำสวน ซึ่งมีพื้นที่เป็นแหล่งน้ำค่อนข้างมาก ทำให้ชุมชนเป็นโรคไข้เลือดออก จึงมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาการเกิดโรคไข้เลือดออกดังกล่าว พร้อมทั้งแนวทางการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ทางมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จึงจัดและดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน ดังนี้
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการบรรยายให้ความรู้และจัดทำแผ่นพับโปสเตอร์ให้ความรู้
2. แนะนำพืชสมุนไพร และผักสวนครัวสำหรับไล่ยุง
3. สาธิตการนำวัสดุเหลือใช้มาปลูกต้นไม้ไล่ยุง
4. แนะนำการทำผลิตภัณฑ์ไล่ยุง คือ เกลือขัดผิวสูตรตะไคร้ไล่ยุง และสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
5. ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคิดต้นทุน เพื่อวางแผนการนำผลิตภัณฑ์ไล่ยุงไปประกอบอาชีพเสริม

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • ไข้เลือดออก
 • ตะไคร้
 • ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
 • ยุงลาย
 • สุขภาพ

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ find_in_page
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ find_in_page

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย asc_rpu_9 asc_rpu_9 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 13:44 น.