สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หน่วยงานหลัก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หน่วยงานร่วม พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อชุมชน บ้านสามขา บ้านม่วง บ้านท่าม่วง
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์อาทิตย์ บุดดาดวง
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชากฟิสิกส์ สาขาวิชาภษาจีน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การติดต่อ 0619659653
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ร้อยเอ็ด ปทุมรัตน์ โพนสูง place directions
ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย หนองแวง ชนบท place directions
ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี นิเวศน์ ชนบท place directions
ร้อยเอ็ด โพนทอง โคกกกม่วง ชนบท place directions
ร้อยเอ็ด หนองพอก ท่าสีดา ชนบท place directions
ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เมืองไพร ชนบท place directions
ร้อยเอ็ด โพนทราย สามขา ชนบท place directions
ร้อยเอ็ด โพนทราย ยางคำ ชนบท place directions
ร้อยเอ็ด ปทุมรัตน์ ดอกล้ำ ชนบท place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะอาชีพ และพัฒนาศักยภาพตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้เกิดการสร้างอาชีพเสริมและลดรายจ่ายผ่านกิจกรรมการัพฒนาอาชีพและการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

1. สำรวจปัญหา และวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมขน
2. ศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมทักษะอาชีพและพัฒนาศัักยภาพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้เกิดการสร้างอาชีพเสริม และลดรายจ่าย ผ่านกิจกรรมการพัฒนาอาชีพและการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อให้ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันที่มีอยุ่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย reru101 reru101 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 09:45 น.