สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น