สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการนิสิตจิตอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยบูรพา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

โครงการนิสิตจิตอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยบูรพา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการนิสิตจิตอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยบูรพา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
หน่วยงานร่วม 79/1 ม.2 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ชื่อชุมชน 79/1 ม.2 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 0847037677
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สระแก้ว place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย panumas panumas เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 21:39 น.