สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดด..สู่เมืองกมลากาฬสินธุ์ด้วยยุวมัคคุเทศน์ท้องถิ่น

เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดด..สู่เมืองกมลากาฬสินธุ์ด้วยยุวมัคคุเทศน์ท้องถิ่น

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดด..สู่เมืองกมลากาฬสินธุ์ด้วยยุวมัคคุเทศน์ท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษาหลัก
หน่วยงานหลัก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มูลนิธิทางอีสาน
ชื่อชุมชน ชุมชนบ้านเสมา ชุมชนบ้านข้าวหลาว
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เลขที่ ๑๑ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ ๐๙๓ ๓๒๘ ๖๙๖๙
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กาฬสินธุ์ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงประวัติ ความเป็นมา ความเชื่อมโยงในอดีตสู่ปัจจุบันตามบริบท นำข้อมูลมาบอกเล่าเรื่องราวส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสังคม
๒.เพื่อจัดประชุมเสวนานักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ร่วมกับชาวบ้าน
๓. เพื่อจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการเล่าเรื่องราวเป็นมัคคุเทศน์ท้องถิ่นบ้านเสมาพระธาตุยาคูและการท่องเที่ยวเมืองกาฬสินธุ์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑.รวบรวมข้อมูลประวัติ ความเป็นมา เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ความศักดิ์สิทธุิ์ พระธาตุยาคู ตำนวนเมืองฟ้าแดด การเชื่อมโยงในอดึต สภาพปัจจุบันตามบริบท แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
๒.จัดเสวนานักวิชาการด้านประวัติท้องถิ่นและชาวบ้านในชุมชนเพื่อเล่าเรื่องราวที่ตน ประสบพบมา และบันทึกเป็นเรื่องเล่า จากการเสวนาได้ หนังสือ ๑ เล่ม จัดประชุมเสวนา จำนวน ๕๐ คน
๓. จัดอบรมมัคคุเทศน์ในท้องถิ่นบ้านเสมา บ้านข้าวหลาม ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จำนวน ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน มีหลักสูตรยุวมัคคุเทศน์ของชุมชนบ้านเสมาพระธาตุยาคู ๑ หลักสูตร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑.เด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุของชุมชนบ้านเสมา บ้านข้าวหลาม ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมา เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ความศักดิ์สิทธิ์พระธาตุยาคู ตำนานเมืองฟ้าแดด การเชื่อมโยงในอดีต สภาพปัจจุบันตามบริบท แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
๒. เด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสื่อสารเพื่อการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ดำเนินงาน วัดบ้านเสมา บริเวณพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
ระยะเวลาดำเนินการ
ธันวาคม ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๑ รวบรวมข้อมูลประวัติ ความเป็นมา เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ความศักดิ์สิทธุิ์ พระธาตุยาคู ตำนวนเมืองฟ้าแดด การเชื่อมโยงในอดึต สภาพปัจจุบันตามบริบท แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้เวลา ๑ เดือน
กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเสวนา ใช้เวลา ๒ วัน ๑ คืน ใช่เวลาสรุปรายงาน ๑๕ วัน
กิจกรรมที่ ๓ ร่างหลักสูตรมัคคุเทศน์ชุมชน ใช้เวลา ๑ เดือน
กิจกรรมที่ ๔ จัดอบรมมัคคุเทศน์ จำนวน ๓ วัน ๒ คืน ใช้เวลาสรุปรายงาน ๗ วัน
งาน/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ที่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๑ รวบรวม เรียบเรียงประวัติศาสตร์ ตำนาน สังคมและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน ๑ เดือน ๒๐,๐๐๐ บาท มูลนิธิทางอีศาน โดยนายปรีดา ข้าวบ่อ นายทองแถม นาจจำนง
๒. จัดประชุมเสวนานักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่าร่วมกับชุมชน ๒วัน ๑ คืน ๑๑๕.๐๐๐ บาท อ.ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
๓ ร่างหลักสูตรมัคคุเทศน์ชุมชน ๑ เดือน ๑๕,๐๐๐บาท อ.ดร.สุชานาถ สิงห์หาปัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
๔ จัดอบรมมัคคุเทศน์ชุมชน ๓วัน ๒ คืน ๑๔๖.๕๐๐ บาท อ.ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
รวม ๒๙๖,๕๐๐บาท
งบประมาณ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมที่ ๑ ค่าจ้างเหมาในการรวบรวม เรียบเรียงประวัติศาสตร์ ตำนาน สังคมและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนและความเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน จำนวน ๒๐,๐๐๐บาท
กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเสวนานักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่าร่วมกับชุมชน ๒วัน ๑ คืน ๑๑๕.๐๐๐ บาท
เชิญนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕ คน เชิญนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์นอกจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕ คน ผู้รู้ในชุมชน๑๐ คนประชาชนทั่วไปในชุมชน ๓๐ คน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และยานพาหนะ จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท
ค่าสถานที่จัดประชุมน้ำไฟเครื่องเสียง และอุปกรณ์ ๕,๐๐๐บาท
ค่าอาหารกลางวัน ๒ วันจำนวน ๕๐ คนๆละ ๘๐บาท ๘,๐๐๐บาท
ค่าอาหารว่าง จำนวน ๔ มื้อๆละ๒๕ บาท ๕,๐๐๐บาท
ค่าตอบแทนนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ๑๐ คนๆละ๒.๐๐๐บาท ๒๐,๐๐๐บาท
ค่าใช้สอยอื่น ๗,๐๐๐บาท
๑๑๕.๐๐๐ บาท หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมที่ ๓ จ้างเหมาในการร่างหลักสูตรมัคคุเทศน์ชุมชน จำนวน ๑๕,๐๐๐บาท
กิจกรรมที่ ๔ จัดอบรมมัคคุเทศน์ชุมชน จำนวน ๓ วัน ๒ คืน ผู้เข้าอบรม เด็ก เยาวชน ผู้ที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและยานพาหนะ จำนวน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒,๐๐๐บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าสถานที่จัดประชุมน้ำไฟเครื่องเสียง และอุปกรณ์ เป็นเงิน ๕,๐๐๐บาท
ค่าอาหารกลางวัน ๓ วันจำนวน ๕๐ คนๆละ ๘๐บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐บาท
ค่าอาหารว่าง จำนวน ๖ มื้อๆละ๒๕ บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐บาท
ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน ๕ คนๆละ๓๐๐๐บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐บาท
ค่าใช้สอยอื่น เป็นเงิน ๗,๐๐๐บาท
๑๔๖.๕๐๐ บาท หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ

รวม ๒๙๖,๕๐๐บาท
ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ
๑.ได้หนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ ตำนานเรื่องเล่า ภูมิปัญญา สภาพสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ เล่ม
๒.มีเครือข่ายนักประวัติศาสตร์ชุมชน
๓.ได้หลักสูตรมัคคุเทศน์ชุมชน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
๔. มีมัคคุเทศน์ชุมชน ที่ผ่านการอบรม จำนวน ๕๐ คน
ผลลัพท์ ที่เกิดจากโครงการ
๑.คนในชุมชนมีข้อมูลประวัติศาสตร์ ตำนานเรื่องเล่าภูมิปัญญา สภาพสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ สินค้าโอท๊อป ที่จะบอกเล่าเรื่องราวแก่คนที่มาเที่ยวในชุมชนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจ ยิ่งขึ้น มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ชุมชนเพิ่มขึ้น
๒.คนในชุมชนจะมีความมั่นใจ ภาคภูมิใจ ในชุมชนส่งผลต่อการมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอด การทำสิ่งต่างๆเพื่อชุมชน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านเสมา อำเภอกมลาไสย มัคคคุเทศน์ชุมชนบ้านเสมา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ find_in_page

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Theeraratlee444 Theeraratlee444 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 06:35 น.