สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานร่วม กลุ่มพริกปลอดภัย
ชื่อชุมชน บ้านโนนศาลา หมู่ 12 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้รับผิดชอบ นายอรัญ ประกอบสัญท์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59/5 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ กัญญาคำ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี งามวิไลกร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
อาจารย์รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวทัศวรรณ ปีคุณ สำนักงานเลขานุการ
การติดต่อ 042-725033 081-7391541
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 50,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สกลนคร เมืองสกลนคร เชียงเครือ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านโนนศาลา หมู่ 12 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เกษตรกรกลุ่มปลูกพริกปลอดภัย
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้นแบบการปลูกพริกปลอดภัยปราศจากสารเคมี และเกษตรกรมีความพร้อมทางทรัพยากร ได้แก่พริก และพืชสวนครัวอื่นๆ รวมถึงมีศักยภาพในความพร้อมในการลงทุนเพื่อให้พริกได้ผลผลิตมากขึ้น
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ต้องการเพิ่มผลผลิต และลดระยะเวลาการให้นำ้และปุ๋ย
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ช่วงฤดูแล้งน้ำน้อย ระดับบ่อน้ำบาดาลที่เตรียมไว้ ต้องใช้ระยะเวลานานในการลดนำ้พริก ไม่สามารถส่งน้ำให้เพียงพอต่อพืชที่ปลูก ทำให้พริกได้รับน้ำไม่เพียงพอ ต้นและใบพริกแห้งกราน พริกออกลูกไม่สมบูรณ์ ไม่ดก

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

เกษตรอัจฉริยะ smart farming

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะฯ ทั้งนี้คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ และได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ผ่านมาคณะฯ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งบริการวิชาการ ซึ่งจะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการกับทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำไปปรับใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ชุมชน และนำความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ ความสารถเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย ทั้งนี้การพัฒนางานบริการวิชการอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกซึ่งหากคณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น จะทำให้คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างกว้างขวางและเกษตรกรให้มีรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย musika musika เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 14:40 น.