สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร: การยืดอายุส้มผักเสี้ยนโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร: การยืดอายุส้มผักเสี้ยนโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร: การยืดอายุส้มผักเสี้ยนโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อชุมชน กลุ่มจังหวัดสนุก
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 0897115342
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 180,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่มแม่บ้านรวมกลุ่มกันทำส้มผักเสี้ยน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ในหมู่บ้านปลูกผักเสี้ยน และมีการนำมาแปรรูป
ข้อมูลประเด็นปัญหา
นอกฤดูผักเสี้ยนจะไม่มีสินค้าจำหน่าย และอายุการเก็บรักษา 1 สัปดาห์ ขนส่งลำบาก
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ต้องการยกระดับและยืดอายุการเก็บรักษา

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

นวัตกรรมเกษตร, นวัตกรรมอาหาร

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ส้มผักเสี้ยน

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย rungka rungka เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 14:50 น.