สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จิตอาสาเสริมสร้างความสุขกลุ่มผู้สูงอายุ

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ จิตอาสาเสริมสร้างความสุขกลุ่มผู้สูงอายุ
สถาบันอุดมศึกษาหลัก
หน่วยงานหลัก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน ชุมชนผู้สูงอายุ โซนเพี้ยนพิณ เขตบางนา
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์อภิรัตน์ รสหวาน
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สมุทรปราการ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 12:12 น.