สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สร้างศักยภาพชุมชนสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ สร้างศักยภาพชุมชนสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หน่วยงานหลัก สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.มะลิ โพธิพิมพ์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 044-009711
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นครราชสีมา place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43(1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 กำหนดให้คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนและกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ โดยมีการบูรณาการในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคณะวิชา การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ การนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ การสำรวจความต้องการของชุมชน มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน สำนักวิจัยและบริการวิชาการจึงจัดทำโครงการ บริการวิชาการสร้างศักยภาพชุมชนสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชน อันจะนำไปสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Vongchavalitkul Vongchavalitkul เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 10:52 น.