สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าOTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าOTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าOTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
หน่วยงานร่วม สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง,กลุ่มน้ำเม่าภูพาน,กลุ่มภูพานเครื่องดื่ม,วรรณวงศ์ฟรูทไวน์,วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทอง, สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ,กลุ่มผลิตไข่เค็มพอกดินจอมปลวก,กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองไผ่พัฒนา,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวคุณแม่
ชื่อชุมชน ชุมชนภูพาน
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.พรประภา ชุนถนอม และคณะ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา 1.ดร.สุกัญญา สายธิ
2.ผศ.ดร.สุดารัตน สกุลคู
3.ผศ.ดร.พรประภา ชุนถนอม
4.ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ
5.นางเดือนรุ่ง สุวรรณโสภา
6.ดร.กนกอร นักบุญ
7.ผศ.สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
การติดต่อ 085-6599767
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 1,794,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สกลนคร ภูพาน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
อำเภอภูพาน เป็นอำเภอในลำดับที่ ๑๘ ในจำนวนทั้งหมด ๑๘ อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๗ โดยแยกออกจากอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีตำบลทั้งหมดจำนวน ๓ ตำบล คือ ตำบลโคกภู ตำบลสร้างค้อ และตำบลหลุบเลา ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ โดยมีตำบลที่อยู่ในเขตปกครอง รวมทั้งหมดจำนวน ๔ ตำบล คือ ตำบลโคกภู ตำบลสร้างค้อ ตำบลหลุบเลา และตำบลกกปลาซิว ซึ่งแยกออกจากอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย RMUTI RMUTI เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 14:05 น.