สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะอาชีพการทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะอาชีพการทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะอาชีพการทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หน่วยงานหลัก คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานร่วม สถาบันวิจัยและพัฒนา่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์เครื่องมือกลาง และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ชื่อชุมชน เกษตรกร/ประชาชนผู้มีรายได้ต่ำที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูลจำนวน 140 คน
ชื่อผู้รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 160 หมุ่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ โทรศัพท์ : 074-260272 ,089-7356965 โทรสา
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย SongkhlaRajabhat SongkhlaRajabhat เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 14:12 น.