สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดสกลนคร

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดสกลนคร
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
หน่วยงานร่วม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด,พัฒนาชุมชนจังหวัด,สาธารณสุข,พาณิชย์จังหวัด,เกษตรจังหวัด
ชื่อชุมชน บ้านข้าวแป้ง
ชื่อผู้รับผิดชอบ น.ส.กันธิมา เผือกเจริญ หัวหน้าโครงการ และคณะ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา 1.ดร.ราตรี พระนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2.น.ส.เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
การติดต่อ 062-5709635
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 250,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สกลนคร อากาศอำนวย อากาศ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ตำบลวาใหญ่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออากาศอำนวย ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกุดจอกน้อย หมู่ 2 บ้านวาใหญ่ หมู่ 3 บ้านวาน้อย หมู่ 4 บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ 5 บ้านโคกไม้ล้ม หมู่ 6 บ้านหนองบัวแดง หมู่ 7 บ้านข้าวแป้ง หมู่ 8 บ้านบง หมู่ 9 บ้านวาใหญ่ หมู่ 10 บ้านดอนกลาง
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการเชิงลึก ของผู้ประกอบการ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกันระหว่างยักวิจัยและผู้ประกอบการ
จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับสถานประกอบการ

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย RMUTI RMUTI เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 15:23 น.