สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานหลัก ชุมชน 24 ชุมชน (ปี 2561) และ 12 ชุมชน (ปี 2560)
หน่วยงานร่วม กรมการท่องเที่ยว
ชื่อชุมชน บ้านพุองกะ จังหวัดกาญจนบุรี , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น จังหวัดนครปฐม , หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดอยุธยา , วิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้งโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรปราการ , ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม , วิสาหกิจชุมชนเรือนไทย บางแม่หม้ายโฮมสเตย์ จังหวัดสุพรรณบุรี , ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ชุมชนรักษ์คลองบางพระ จังหวัดตราด , หมู่บ้านท่องเที่ยวทะเลน้อย จังหวัดระยอง , วิสาหกิจชุมชนโคกโก่งโฮมสเตย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ , บุไทรโฮมสเตย์ จังหวัดนครราชสีมา , โฮมสเตย์หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ , หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านภู จังหวัดมุกดาหาร , ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด , องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จังหวัดสุรินทร์ , กลุ่มโฮมสเตย์บ้านจอมแจ้ง จังหวัดหนองคาย , โฮมสเตย์บ้านสีกาย จังหวัดหนองคาย , การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเชียง หมู่ที่ ๑๓ จังหวัดอุดรธานี , ชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ , ท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึกน้อย จังหวัดกระบี่ , วิสาหกิจชุมชนประมงประทิว จังหวัดชุมพร , ชมรมการท่องเที่ยวเพื่อการนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง , ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช , ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต , กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง จังหวัดระนอง , ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน องค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดสงขลา , กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย , บ้านห้วยทรายขาว จังหวัดเชียงราย , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย จังหวัดเชียงใหม่ , ฮักนะแม่กาษา จังหวัดตาก , บ้านบัวโฮมสเตย์ จังหวัดพะเยา , โฮมสเตย์บ้านเมืองปอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน , ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย , บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การติดต่อ sukhoomphun@gmail.com
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2017 - 30 กันยายน 2018
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
place directions
ทั้งประเทศ ชนบท place directions
ทั้งประเทศ ชานเมือง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นชุมชนที่ใช้กลไกด้านการท่องเที่ยวชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนทั่วประเทศ ต้องการรักษาอัตตลักษณ์ของชุมชน อันเป็นมรดกสำคัญของประเทศ ให้มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ต่อไป
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
มีอัตตลักษณ์ด้านองค์ความรู้ มีวิถีชีวิต มีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณี อาหาร ที่พัก สถาปัตยกรรม แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ต้องการสืบสานองค์ความรู้ของชุมชนให้เป็นมรดกที่สืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
เป็นพื้นที่ต้องการรักษามรดกชุมชน อัตตลักษณ์ชุมชน เกิดการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เป็นมรดกของชุมชนและประเทศต่อไป

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

กระบวนการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจองค์ความรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง เกิดการสืบสานตำนานชุมชน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน
2. จัดทำเป็นคู่มือ
3. ถ่ายทอดให้แก่เยาวชนและคนในชุมชน ชุมชนละ 20 - 25 คน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการฝึกปฏิบัติจริง
4. จัดทำสื่อเพื่อจัดเก็บและใช้นำเสนอข้อมูลให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยว

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • การจัดการ องค์ความรู้ การท่องเที่ยวชุมชน

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ find_in_page
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ find_in_page
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ find_in_page

ภาพถ่าย

 • photo เยาวชนได้ฝึกปฏิบัติจริงกับปราชญ์ของชุมชนเยาวชนได้ฝึกปฏิบัติจริงกับปราชญ์ของชุมชน
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo กิจกรรมสันทนาการเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมสันทนาการเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
 • photo เยาวชนและปราชญ์ได้เรียนรู้ร่วมกันเยาวชนและปราชญ์ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo ความบังเอิญของโครงการได้นำเสนอให้ท่าน นายกรัฐมนตรีความบังเอิญของโครงการได้นำเสนอให้ท่าน นายกรัฐมนตรี
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo เยาวชนได้ดำเนินการรับนักท่องเที่ยวจริงเยาวชนได้ดำเนินการรับนักท่องเที่ยวจริง

วีดิโอ

 • รักษาไว้สืบไป พุองกะ..เอย
 • หมู่บ้านพุองกะ จังหวัญกาญจนบุรี

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย sukhoomphunnarong sukhoomphunnarong เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2019 11:22 น.