สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน

เยาวชนและปราชญ์ได้เรียนรู้ร่วมกัน

ไม่มีรายละเอียด