สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน

ความบังเอิญของโครงการได้นำเสนอให้ท่าน นายกรัฐมนตรี

ในวันที่จัดอบรมโครงการถ่ายทอดฯ เป็นวันที่ท่านนายก ลงพื้นและมาเยี่ยมชมชุมชนบ้านภู ชุมชนได้นำเสนอโครงการนี้ ซึ่งมีประโยชน์กับชุมชนได้รับทราบ