สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน

เยาวชนได้ฝึกปฏิบัติจริงกับปราชญ์ของชุมชน

ไม่มีรายละเอียด