สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการ Smart Farm ปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ด้วย IoT

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการ Smart Farm ปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ด้วย IoT
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก ชุมชนบางบัว ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ชื่อชุมชน ชุมชนบางบัว
ชื่อผู้รับผิดชอบ บุญศิริ มะสัน
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผศ.จิโรจน์ จริตควร
อ.นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์
อ.พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ
อ.บุญศิริ มะสัน
อ. พิรพัฒน์ จันทร
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ตุลาคม 2560 - 21 เมษายน 2561
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กรุงเทพมหานคร หลักสี่ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แนวคิดการประยุกต์ใช้ Internet of Things เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดการปลูกปลูกพืชในครัวเรือน ในพื้นที่ที่มีจำกัด
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับเยาวชนและประชานชนในชุมชนบางบัว
ข้อมูลประเด็นปัญหา
อุปกรณ์ในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ใกล้สนามบินดอนเมือง เหมาะแก่การเดินทางในการทำธุรกิจ

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การพัฒนาให้ชุมขนก้าวสู่ยุค THAILAND 4.0 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ Smart Farmer เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดการปลูกปลูกพืชในครัวเรือน ในพื้นที่ที่มีจำกัด

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับเยาวชนและประชานชนในชุมชนบางบัว

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 12:52 น.